زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

گمنامی

وقتی با یکی از اعضا مانند یک ستاره, و نه معتاد دیگری که درجستجوی بهبودی است, برخورد می کنیم, فرصت تجربه نمودن آن بهبودی را که او به شدت نیاز دارد, صلب کرده ایم. هیچیک از اعضای انجمن بیشتر یا کمتر از یکدیگر ارزشمند نیستند و زمانی که ما این امر را فراموش می کنیم, به یکدیگر و انجمن درکل, خسارت وارد نموده ایم. ... ادامه مطلب
نقاط مقدس وجود,معتادهای کهنه کار,اعتیاد و پاک شدن,اقرار به معتاد بودن,ترس در مورد اعتیاد

نقاط مقدس وجود

به نظرم این لغزش باید اتفاق می افتاد تا بهبودی را جدی بگیرم. می دانم که لغزش مسئله ساده ای نیست و همه از آن سالم برنمی گردند. خود من دوران وحشتناکی را از سر گذراندم و خیلی چیزها را از دست دادم که برایم مهم بودند.امروز می دانم که نمی توانم از جلسات دور بمانم، و باید هر روز در مسیر بهبودی گام بردارم و پیوسته در حال جلو رفتن باشم. می دانم که برای پاسداشت از آن چه به دست آورده ام باید دیگران را نیز در آن سهیم کنم. من معنای محبت بی قید و شرط را درک کرده ام و زندگی ام متعادل تر شده است. اکنون آرامش بر زندگی من حکم فرماست؛ و می دانم که NA، بیشک کارآمد است. ... ادامه مطلب