اعضای قابل قبول، مسئول و سازنده

مراحل درخواست شامل یک تحقیق سخت گیرانه در مورد پیشینه فرد و یک تست دروغ شناسی در مورد بررسی هر گوشه ای از زندگی اوست، حال این حقیقت خودش را نشان می دهد که ۲۵ سال پاکی من، نتوانست به این که من در ۱۷ سالگی سه بار به دلیل اقدامات تبهکارانه دستگیر شده ام، غلبه کند. ... ادامه مطلب