از جدایی به وصل (فقط برای امروز 4 بهمن)

از جدایی به وصل (فقط برای امروز 4 بهمن)

اعتیاد یک بیماری منزوی کننده است، رابطه ما را با جامعه، خانواده و خود قطع می کند، ما پنهان شدیم، دروغ گفتیم، زندگی دیگران را که مطمئناً دور از دسترس ما بود، به تمسخر گرفتیم، بدتر ازهمه، به خود گفتیم هیچ مشکلی نداریم، گرچه می دانستیم به شدت بیمار هستیم. ... ادامه مطلب