31 سال زندگی با اصول NA

هیج رگی برایم نمانده بود و حالا حتی نمی توانستم، مواد را در معده ام هم نگه دارم، آن موقع فهمیدم نه تنها در بهبودی بلکه در مصرف هم یک معتاد شکست خورده هستم، یک برزخی در میان اعتیاد فعال و بهبودی گریه کردم. ... ادامه مطلب