من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم,اعتیاد به مواد مخدر,معتادجماعت

من تنها جلسه NA در جهان را پیدا کردم

بعدها متوجه شدم که این شخصیت دوگانه از خیلی قبل تر در من وجود داشته. من حتی قبل از مصرف هم دو شخصیتی بودم. دزدی را از همان بچگی یاد گرفته بودم. دروغ گفتن را هم همین طور. حقه بازی را هم همین طور. من با مهارت از این برندها استفاده می کردم. مدتها قبل از اعتیاد به مواد مخدر، به دزدی معتاد بودم آن باعث می شد احساس خوبی داشته باشم. وقتی چیزهای دیگران را می دزدیدم و بخشش می کردم، حالم خوب می شد. نسبت به دزدی نوعی کشش یا وسوسه داشتم. نمی شد بروم جایی و چیزی بلند نکنم. ... ادامه مطلب