اعمال ابتکار آمیز روح,اعتماد به فرایند بهبودی,امید و آزادی از اعتیاد فعال,پاداش واقعی بهبودی

اعمال ابتکار آمیز روح

در عوض عشق, شهامت, احساس وصل شدن و مسیر زندگی را پیدا می کنیم. در تمام زندگی به دنبال آرامش و امنیتی گشتیم که در بهبودی تجربه می کنیم. همانطور که در جستجوی آراده نیروی برترمان برای خودمان هستیم، به درک بهتری از اهداف خودمان می رسیم. بیداری روحانی یک فرایند است و شاید تمام برنامه در باره این فرایند باشد. روح در حال بیداری خود را تغذیه می کنیم و می دانیم که آزادیم با وقار , درستکاری و سربلندی زندگی کنیم . ... ادامه مطلب