تسلیم کردن افکار قدیمی

امروز به این نتیجه رسیده ام که لازم نیست همه را دوست داشته و به آنها عشق بورزم (من خودم را نیز باید به این مجموعه اضافه کرده و سپس همه را دوست داشته و به آنها عشق بورزم)، اصول روحانی بهبودی من را تبدیل به "ما" کرده است، اصولی که به من یادآور می شود "منحصر به فرد" نیستم و برای هر مشکلی یک راه حل وجود دارد. ... ادامه مطلب