بخشش,اصل بخشش معتاد,زندگی عذاب آور معتاد,فقط برای امروز 27 دی,

بخشش (فقط برای امروز 27 دی)

در دوران اعتیاد خود اغلب با دیگران به طرز بدی برخورد می کردیم، گاهی از روی عمد راه هایی را می یافتیم تا زندگی آنها را عذاب آور سازیم. در دوران بهبودی نیز شاید هنوز مایل به قضاوت درباره اعمال دیگران باشیم، چون به خیال خود می دانیم آنها چگونه باید رفتار کنند. اما وقتی در بهبودی خود پیشرفت می کنیم، اغلب متوجه می شویم که برای پذیرفتن خود باید اطرافیان خود را بپذیریم. ... ادامه مطلب