افراد با تجربه کنارم هستند

هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی اسیر و بنده اعتیاد بشوم و همیشه به دنبال یک مقصر می گشتم ، تا مصرفم را توجیه نمایم، پدر و مادرم و دوری از فرزندانم را عامل اعتیادم می دانستم. جدایی از همسرم و دوری از فرزندان ، عاملی شد که اعتیاد را به صورت آشکار ادامه دهم و دلیل اعتیادم  را هم ، تنهایی ام عنوان می کردم. ... ادامه مطلب