اسم با مسما,دارو درمانی در دوران بهبودی,برنامه موثر برای بهبودی

اسم با مسما

هر دو اینها درست است. بدنه های خدماتی هر یک باید در خود بازنگری کند و بر مبنای هدف و وظیفه ای که بر عهده گرفته اند، آگاهانه تصمیم بگیرند که آیا تغییر نام کار درستی است یا نه خیر ، بسیاری از خدمت گزاران معتمد پرسیده اند که آیا کمیته های فرعی اطلاع رسانی، H&I  و تلفن امداد نواحی باید در یک کميتI واحد ادغام شوند یا نه، این هم باز بسته به تصمیم همان بدنه خدماتی است ، که معمولا در روند بازنگری بر مبنای وظیفه، هدف، خدمت گزاران معتمد و امکانات مالی کمیته صورت می گیرد. ... ادامه مطلب