آیا هنوز هم تفریح میکنیم؟,فقط برای امروز 16 اردیبهشت,جو بهبودی,خلاص از شر مواد,بیهودگی اعتیاد

استقبال از واقعیت (فقط برای امروز 5 اردیبهشت)

اگرچه بهبودی، ما را در برابر وقایع زندگی مصون نگاه نمی دارد، در انجمن NA می توانیم پشتیبانی، توجه واقعی و انگیزه مورد نیاز برای رویارویی با این واقعیت ها را به دست آوریم،  نباید هرگز از طریق مصرف مجدد مواد، خود را از رویارویی با واقعیت پنهان کنیم، چراکه وحدت ما با سایر معتادان در حال بهبودی به ما قدرت می دهد، امروز، پشتیبانی، مراقبت و همدردی حاصل از بهبودی، پنجره پاک و روشنی را در اختیار ما قرار می دهد که از طریق آن می توانیم واقعیت را همان طور که هست، مشاهده کنیم، تجربه کنیم و بپذیریم. ... ادامه مطلب