قدم اول ، قدم عمل,فقط برای امروز 9 بهمن,تمرین قدم اول,عاری از مواد مخدر,ارتباط با معتادان

قدم اول ، قدم عمل (فقط برای امروز 9 بهمن)

ادامه زندگی به روال گذشته یا ارتباط با معتادان در حال مصرف، ممکن است نشانه وجود دست آویزی در برنامه ما باشد. اعتقاد کامل به کاربرد قدم اول در زندگی ما، متضمن عاری بودن محل زندگی از تمامی مواد مخدر و لوازم مصرف آن است. ... ادامه مطلب