بساز ، ویران نکن (فقط برای امروز 14 خرداد)

شاید این کار راهی برای طفره رفتن از موضوع به نظر رسد، اما این چنین نیست، با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمی توانیم کاری انجام دهیم، جز اینکه خود را گرفتار مخمصه دلسوزی نسبت به خود کنیم. ... ادامه مطلب