خطاب به تازه وارد عزیز

با کمک انجمن و اعضای آن هنوز هم تلاش می کنم، هم خودم و هم بیماری ام را بهتر بشناسم، همانطور که وکلا و پزشک ها به یادگرفتن و تحصیل ادامه می دهند تا در کارشان مهارت بیشتری بدست بیاورند، من هم بهبودی ام را در حد توانم تمرین می کنم،  این پایان کار نیست ، بلکه آغاز آن است . ... ادامه مطلب