کوچه ی بن بست اعتیاد

براحتی مصرف کردم و چون طریقه ی مصرف کردن را بارها و بارها دیده بودم ، برایم امری آسان بود ، پس از اولین بار مصرف ، احساسات کاذب اعتیاد به سراغم آمد ، احساساتی از قبیل : خودبزرگ بینی ، لذت طلبی ، احساس رهایی از تنهایی و .... ... ادامه مطلب