ابتدا تسلیم سپس شکوه بهبودی

امروز بهترین سرویس را به فرزندم می دهم تا تلخی دوران اعتیاد فعال ام و بی توجهی هایم نسبت به او را جبران کنم !امروز عشقی که در معتادان گمنام گرفتم ، در زندگی ام جاری می کنم و در خانواده ام دارای احترام هستم ، امروز شکوه بهبودی را با تمام وجودم احساس می کنم ! ... ادامه مطلب