افشاندن بذر,رفیق مصرف,آمادگی ترک مصرف,معتادان کارتن خواب

افشاندن بذر

راهنمایم گفت خدا حتما فکر بهتری برایم کرده. بعدها، مدتی که از این قضیه گذشت، من متوجه شدم که راهنمایم چه قدر درست می گفت. حالا هنگامی که رنج می کشم، از یاد نمی برم که رنج بهترین آموزگار من است. وقتی دچار غصه خوردن به حال خود می شوم، این طور تصور می کنم که خداوند خطاب به کاتبان در کاهش می گوید «پرونده این مردک را بیاورید.». بعد نگاهی به پرونده من می اندازد، لبخندی می زند و به آن كاتب می گوید: «این یارو خبر ندارد چه چیزهای خوبی برایش مقدر کرده ایم.» سرشار از امیدم من ، از بابت این همه نعمات که نصیبم شده شاکرم. NA، عشق من است. ... ادامه مطلب