اطلاعات نادرست یا درک اشتباه (تسلیم)

بر اساس تجربه ی من، پرداختن به جنبه های نه چندان آشکار بیماری ضروری است ، تا آزادی را تجربه کنم و برای بی حس کردن دردهای احساسی، روحانی و روانی، نیازی به بازگشت به مواد احساس نکنم، این تجربه ی من بوده است، من این را نمی نویسم که به دیگران بگویم چه کاری انجام دهند یا چگونه انجام دهند، برخی معتادان الگوهای رفتاری خاص یا تجربه های متفاوتی دارند. ... ادامه مطلب