مجله پیام بهبودی شماره ۶۷ منتشر شد

معتاد تازه وارد در جلسه امید به بهبودی پیدا می کند و راه جدیدی در زندگی خود آغاز می نماید.هدف نشریه ((پیام بهبودی)) نیز کمک یک معتاد به معتاد دیگر است، ما هم یکی از همین ابزار بهبودی هستیم و با همکاری و یاری شما دوستان ۱۵ سال است که در این سفر همراه صدها هزار عضو دیگر، این برنامه معنوی و روحانی را با هم اجرا می کنیم. قطع مصرف پله اول است…. ... ادامه مطلب

زمان بندی کامل

شغلم به من برگردانده شد و من خانه ای امن و پر از عشق داشتم، به غیر از چیزهایی که به عنوان هدایای بهبودی دریافت کرده بودم، از همه مهمتر این بود که من فهمیده بودم ارزش پاک ماندن را دارم. ... ادامه مطلب