کميته اطلاع رسانی و روابط عمومی

کمیته اطلاع رسانی


کميته اطلاع رسانی و روابط عمومی

کمیته اطلاع رسانی,روابط عمومی

وظيفه اصلي كميته فرعی اطلاع‌ رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و قابل دسترس بودن براي مردم و مسئولان و حفظ روابط عمومي با سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي ، همكاري و تعامل بدور از وابستگي با ديگر مؤسسه‌هايي كه در رابطه با اعتياد فعاليت دارند از ديگر وظايف اين كميته است.کمیته اطلاع رسانی,روابط عمومی

Views: 990

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!