کلیپ روز اتحاد شورای منطقه ایران

کلیپ روز اتحاد شورای منطقه ایران


جنش سراسری روز جهانی اتحاد شورای منطقه ایران

 

 

کلیپ روز اتحاد شورای منطقه ایران

اتحاد ما را تغییر می دهد. زمانی که تفاوت هایمان را نادیده می گیریم شروع می کنیم به درک اینکه،
ما که هستیم، جایگاه مان کجاست و برای ارائه به دنیا چه دراختیار داریم. خف ت اعتیاد احترام به نف س
ما را به سرقت می برد اما مراقبت و احترامی که در NA به یکدیگر نشان می دهیم، ارزش و انسانیت
مان را به خودمان یادآور می گردد. تجربۀ اتحاد وقار را به ما بازمی گرداند.
تمایل ما برای گردهم جمع شدن درحی ن گمنامی و داشتن اتحاد بدین معنی است که همه مان اهمیت
داریم. کتاب پایه در قدم هشتم به ما می گوید: “ما می خواهیم بدون ترس یا تعرض درچشمهای دنیا
نگاه کنیم”. کتاب پایه سپس در فصل نه م می گوید: “دیگر لازم نیست از مواضعی که وجود خارجی
ندارند دفاع کرده و خود را مضحکۀ این وآن کنیم”. این متون رهای ی ما از دشمنی ها را تشریح
می کند. وقتی ما احساس وقار می کنیم دیگر توسط یک نسیم گذرا خم نشده و مجبور نیستیم در مقابل
هرموضوعی تدافعی عمل کنیم. کلیپ روز اتحاد شورای منطقه ایران

ما اغلب می گوییم ” اتحا د ما قدرت ماست” و این مطلب، هم به صورت فردی و هم به صورت یک
انجمن درموردمان صدق می کند: ما نیروی شخصی خود را از اتحا د ی که در NA وجود دارد
میاوریم. می دانیم که امروز دیگر مجبور نیستیم مسیرمان را به تنهایی طی کنیم. ما با یکدیگر این
مسیر را طی می کنیم و معتادی که قرار است درآینده به ما بپیوندد درجای پایمان قدم خواهد گذاشت.
با بودن جزئی از چیزی که به مراتب برتر از خودمان است، نیرو، شهامت و افتخار کسب می کنیم

اتحاد na وصل شدن به معتادان دیگر است

اتحاد آغا ز معجزات و کلید بقای ماست. تمرین اتحاد می تواند به سادگ ی یک لبخن د باشد – اما درعین
حال می تواند یکی از مشکل ترین کارهایی باشد که انجام می دهیم. برای افرادی طرد شده، پر ازترس

و پر از رنجش، که بسیاری از ما در بد و ورو د به انجمن بودیم، تصو ر “منافع مشترک” می تواند
بسیار دشوار باشد. بهبود ی شخص ی ما به یکی از اصولی متکی است که ممکن است هرگز آن را
تجربه نکرده باشیم. تمرین اتحاد نشانگر ایمان ماست.

کتاب روح سنت ها

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!