کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

کار کردن برنامه

کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

  من سالهای زیادی را بدون اینکه آن کسی که بودم و آنچه داشتم را بپذیرم سپری کردم. همیشه سعی می کردم آن کسی باشم که نبودم. سعی می کردم نقابی بزنم که آن کسی که دیگران می خواستند باشم و در واقع هرگز وقت نمی گذاشتم تا خودم را بشناسم. از هر راه و به هرشکلی مواد مصرف می کردم تا چیزی را احساس نکنم. دروغ می گفتم، دزدی می کردم و همه چیز را دستکاری می کردم تا آنچه که می خواهم را بدست بیاورم.

برایم مهم نبود که چه کسی باشد و چه کارهایی برایم انجام داده باشد. اینها هیچ وقت کافی نبودند و من همیشه بیشتر می خواستم. هنگامی که کاملاً درمانده و سردرگم شده بودم و دیگر میلی به زندگی نداشتم، برای اولین بار به جلسه NA رفتم. کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

 شما دوستان مرا در آغوش گرفتید و به من گفتید: ” بازهم به جلسات برگرد.” شما وقتی که از خودم متنفر بودم به من عشق دادید. شما به من گفتید که به خودم استراحت و به بهبودی فرصتی بدهم. شما گفتید: ” تا معجزه رخ نداده اینجا را ترک نکنم.” بنابراین ماندم. کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

شما پیشنهاداتی به من دادید و من آنها را قبول کردم. شما دوستان به من گفتید که قدم هارا کار کنم و من شروع به کار کردن آنها کردم. شما به من گفتید که در هر صورت مصرف نکنم و من مصرف نکردم.

فکر نمی کردم که برنامه برای من کار کند ولی شما گفتید که کار می کند.  گفتید که برنامه کار می کند به شرط اینکه تو آن را کار کنی، و من کار کردم. شما به من گفتید که اصول را در تمام امور به کار بگیرم و من دارم آنهارا به کار می گیرم. شما به من گفتید که برای حفظ آنچه که دارم باید آن را با دیگران در میان بگذارم و من هم این کار را انجام دادم.

بدون شما دوستان، این امکان پذیر نبود. من قدردان شما دوستان هستم و اقرار می کنم که فقط برای امروز خودم را برای خودم دوست دارم. من بدون شما زنده نمی ماندم.

جردن.بی کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

مجله بای اریا نیوز، نوامبر و دسامبر ۲۱۰۱۹ کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

کار کردن برنامه,فرصت بهبودی,معجزه قدم ها,پیشنهاد قطع مصرف,میل به اعتیاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!