چه کسانی

چه کسانی


چه کسانی حاضر نیستنداحساس تعلق و اتحاد

چه کسانی,حاضر نیستند,احساس تعلق و اتحاد,ورود به NA,پیام امید NA

در مقام هیأت امنای شما، تمرکز ما بر این است که برای معتادان، راه های بیشتر و بیشتری باز کنیم تا به پیام بهبودی NA دست یابند و تجربه اش کنند. ما با استفاده از جزوه های اطلاع رسانی جوانان، در نشریات مان معتادان جوان را مخاطب قرار داده ایم، در تدارک مراسم و نشست های نیازهای مشترک در همایش جهانی سن آنتونیو هستیم، و می خواهیم بدانیم اعضا در کل انجمن، چه مسائلی را حین مباحث شان مطرح کرده اند در این مورد که چه کسانی در NA محلی اجتماع شان حاضر نیستند. این یکی از خیل مقالاتی است که به مبحث چه کسانی حاضر نیستند می پردازد.

این موضوع مهمی است چون ما مرتب از زبان کارشناسان و دیگران، از معتادانی می شنویم که وقتی به NA میایند نمی توانند به دیگران احساس تعلق کنند.

این اعضای بالقوه یا به انجمن های دیگری می روند که در آنها در برخوردهای اولیه به این احساس تعلق می رسند، یا هرگز به بهبودی دست پیدا نمی کنند. ما احتمالا نمی توانیم به همه این افراد کمک کنیم تا در NA به بهبودی دست یابند، ولی این دلیل نمی شود که هیچ تلاشی در این زمینه نکنیم، جذب جوانان مثال بسیار خوبی است از این که چنین تلاش هایی چه طور باعث میشود تازه واردان با ورود به NA بتوانند آدم هایی مثل خودشان را پیدا کنند.

شکی نیست که بر اثر این امر، جوانان راحت تر توانسته اند به بهبودی در NA دست یابند. بسیاری از اعضایی که در جلسات جوانان پاک شده اند، بالاخره جلسات دیگر را هم پیدا می کنند، به خدمت در ساختار خدماتی مشغول می شوند، و در ایجاد انجمنی پرتنوع و متحد مؤثر واقع می شوند.

 

چه کسانی حاضر نیستنداحساس تعلق و اتحاد

چه کسانی,حاضر نیستند,احساس تعلق و اتحاد,ورود به NA,پیام امید NA

اتحاد…

ممکن است در نظر بسیاری از ما، جلسات NA خالی از این احساس تعلق باشد. این هم درست است. که بسیاری از ما بالاخره سراغ گروه هایی رفتیم که در آنها پیام NA را راحت تر درک می کردیم چون می توانستیم به اعضای آن گروه احساس تعلق کنیم. با این همه، آن چه بیشتر ما به آن حرمت می گذاریم، اتحادی است که با اعضای دیگر احساس کرده ایم؛ اعضایی که شاید در ظاهر و در گفتار با ما فرق هایی داشته باشند.
ما دوست داریم تلاش هایمان در پرداختن به پرسش چه کسانی حاضر نیستند را به منظور ابداع روش هایی ببینیم که باعث می شود اعضا این اتحاد را بیش تر لمس کنند.

اغلب ما وقتی وارد NA می شویم، نیاز به احساس تعلق به چهره ها و سرگذشت های دیگری داریم که مثل خودمان به نظر می رسند. در دوران بهبودی نیز، برخورد با اعضایی که با گرفتاریها و تجربه های مشابه ما رو به رو بوده اند، مایه تسلی خاطر بسیاری از ما شده است. با این همه، بسیاری از ما حس نیرومند اتحاد را به شکل دیگری هم تجربه کرده ایم؛ هنگامی که عضوی با سوابق کاملا متفاوت، بر بهبودی ما اثر گذاشته و تغییری همیشگی در ما ایجاد کرده است.

چه کسانی حاضر نیستنداحساس تعلق و اتحاد

قدم های بعدی…

اما وقتی از تلاش برای جذب جوانان و اعضای قدیمی صحبت می کنیم، ظاهرا مشکلی نداریم. اما وقتی صحبت از قشرهای دیگر می شود .

مثلا اسپانیایی زبان های آمریکا با اعضای هم …………… ۔ انگار از حرف زدن در این مورد که چه می توانیم بکنیم، اکراه داریم. چه کسانی,حاضر نیستند,احساس تعلق و اتحاد,ورود به NA,پیام امید NA

در مقام اعضایی که هدف اصلی شان رساندن پیام NA به معتادان دیگر است، تک تک ما باید کشف کنیم که چرا در مورد صحبت از جذب بهتر چنین معتادانی، مقاومت به خرج می دهیم.

اما این را تشخیص میدهیم که نیاز به احساس تعلق به پیام NA، برای بسیاری از تازه واردان تعیین کننده است و این احساس تعلق اغلب از شنیدن پیام با یک صدای انسانی همدلی برانگیز ناشی می شود. تلاش های ما در پرداختن به پرسش چه کسانی حاضر نیستند به معنای به خطر انداختن اتحاد ما نیست.

برعکس، قصدمان این است که برای معتادان بیش تری فرصت تجربه این اتحاد را ممکن کنیم. برای جذب بیشتر معتادانی که هنوز فرصت تجربه پیام امید NA را نداشته اند، چه گونه می توانیم قدم های بعدی را برداریم؟ ما پاسدار اتحادی هستیم که شالوده توانایی ماست در این که با سوابقی چنین گونه گون گرد هم آییم و در پیام بهبودی NA شریک شویم.

امیدمان این است که همچنان معتادان بیشتر و بیشتری، از راه های مختلف، NA را پیدا کنند و بخت تجربه اتحاد و تنوعی را به دست آورند که بسیاری از ما چنین عزیز می داریم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!