پنجاه و سومین,فصلنامه پیام بهبودی,منتشر شد

پنجاه و سومین,فصلنامه پیام بهبودی,منتشر شد


 

پنجاه و سومین

پنجاه و سومین

پنجاه و سومین فصلنامه پیام بهبودی منتشر شد

دوسـتان همیشگی فصلنامه پیام بهبودی، سلام

پنجادوسـتان همیشگی فصلنامه پیام بهبودی، سلامه و سومین,فصلنامه پیام بهبودی,منتشر شد

  زمســتان از راه رســیده اســت، بــارش و ســرمایش،پایــان ســال دیگــری را نویــد میدهــد، امــا آنچــه ایــن زمســتان را بــرای مــا گرمتــر میکنــد، کانــون پرمحبــت انجمــن معتــادان گمنــام اســت. مــا روزهــای تلــخ چرخــهی پرتکــرار مصــرف مــرگ آور را پشــت ســر گذاشــته ایم. مــا از ســوز و ســرمای ناکامیهــا رهاشــدهایم و اکنــون بــا موهبــت پرمهــر انجمــن زندگــی میکنیــم. مــا بهواســطهی ایــن موهبــت، تبدیــل بــه اعضــای مســئول و ســازندهی اجتمــاع خــود گردیدهایــم و فرقــی نمیکنــد کــه در چـه مرحلـهای از ایـن سـفر باشـیم. بـاور مـا ایـن اســت کــه در راســتای اصــول برنامــه زندگیمــان بهتــر میشــود و در ایــن راه گامهــای مؤثــری برخواهیــم داشــت. چهاردهمیــن ســال از انتشــار فصلنامــه پیــام بهبــودی را آغــاز میکنیــم. ســالهایی پــر از تــلاش بیوقفــه کــه ارمغانــی گرانبهــا بــه همــراه داشــته اســت. مــا درگــذر ســال و فصــل، طــراوت بهــاری را چشــیدهایم. گرمــای تابســتان را لمــس کردهایـم. پاییـز را گامبـهگام ورق زدهایـم و سـرمای زمسـتان را بـا گرمـی عشـق بـه خدمـت در آغـوش کشــیدهایم و خرســندیم کــه دســت حمایــت شــما عزیــزان در دســتمان بــوده اســت و ایــن بیشــک ســرمایهی پرارزشــی بــرای فصلنامــه اســت..

جهت دریافت کلیک کنید

 

کمیته فصلنامه ، از دریافت نامه ها، مقاله ها، داستان بهبودی و تجربه های شما در برنامه استقبال می کند.

از شما دعوت میشود با مجله خودتان همکاری کنید.

نامه های خود را لطفا تایپ کرده یا در یک طرف صفحه و به صورت خوانا و روشن با ذکر نام

، حرف اول فامیل و شماره تماس، به آدرس پستی یا ایمیل مجله بفرستید.

واضح است چاپ نامه ها و مقالات ، به مفهوم تایید مطالب آنها نمی باشد و فقط مبین نظرات فرستنده است.

آدرس ما :

تهران صندوق پستی ۷۱۴۳-۱۵۸۷۵ پست الکترونیکی: pb@nairan.org

آدرس اینترنتی: www.nairan.org

تلگرام : ۰۹۱۹۳۱۲۲۷۲۹

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!