پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم, اصول اولیه NA, شخصیت معتاد, پذیرش در NA,

پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم, اصول اولیه NA, شخصیت معتاد, پذیرش در NA,


پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم

پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم, اصول اولیه NA, شخصیت معتاد, پذیرش در NA,

تعيين و تشخيص نقاط قوت و ضعف مان ممكن است قدرى سخت باشد، زيرا بعضى مواقع اين دو بسيار شبيه به هم هستند. همگى ما چيزهايى در وجودمان كم داريم؛ بعضى از ما بايد هنوز راهی طولانى  پشت سر بگذاريم تا فقط اصول اوليه ی رفتار مناسب را ياد بگيريم، در حاليكه بعضى ديگر از ما فقط در اين استاد شده ايم كه مشكلات خود را پشت نقابى از آرايش و لباس زيبا پنهان كنيم. ما ممكن است در دام حفظ ظاهرى شيک و زيبا يا ارائه ی تصويرى دروغين از خود بر اساس آرزوهايمان گير بيوفتيم. اگر اجازه دهيم كه چيزهاى خارج از ما شخصيت مان را تعريف كنند، مانند درختى بدونِ ريشه خواهيم بود و با اولين طوفان سقوط خواهيم كرد. زمانى كه تأیيد طلبى براى ما مهم تر از بهبودى شود، بيش از آنچه كه بدانيم در برابر لغزش آسيب پذير هستيم.

 اگر چه حفظِ ظاهرى مناسب نيز فقط از تائيد طلبى ريشه نمى گيرد. زيرا ما داريم ياد مى گيريم كه در زندگى عمل و عكس العملِ مناسبى داشته باشيم. اكثر ما كمبود احترام به نفس خود را توسط رفتارهاى نامناسب پنهان مى كنيم. اغلب تصور مى كنيم كه بدترين رفتارهاى ما در لحظات بسيار بد عادى است، و ديگران نيز هم مانند ما رفتار مى كنند. ما باعث دورى ديگران از خود مى شويم، زيرا مى ترسيم كه خود واقعىِ ما را بشناسند. اين كه به خود اجازه دهيم همان گونه كه واقعأ هستيم در دنيا ظاهر شويم، يک گام بزرگ است. ما مراقبِ رفتارها و اطراف مان هستيم، بدون اينكه شخصيت و فرديت خود را فراموش كنيم. ما ديگر در برابر ديگران گارد نمى گيريم و اجازه مى دهيم ديگران به ما نزديک شوند و ما واقعيات وجود خود را با ايشان در ميان مى گذاريم. ما در مى يابيم كه اگر كمتر بترسيم، كمتر براى ديگران ترس آور خواهيم بود. در نهايت، موضوع اين نيست كه جامعه ما را بپذيرد، موضوع مهم اين است كه آيا ما جامعه و نقشى كه در آن داريم را مى پذيريم؟

 اولويت هاى ما در طول بهبودى تغيير مى كنند. در ابتدا خيلى ساده مصرف نكردن مهم ترين كار ما بود. پس از گذر از اين مرحله ی يأس و نوميدى، مشغله ی فكرىِ اكثر ما مسائل مالى است. ما موفقيت را با امنيت اشتباه مى گيريم. زمانى كه اولويت هاى ما دوباره عوض شوند، ممكن است اين بار در نتيجه ی تغييرى متفاوت باشد؛ يعنى: تشخيص آهسته و گام به گام اين موضوع كه رضايتى عميق تر در انتظارمان است.

يكى از اعضا مشاركت مى كرد” من اعتقاد داشتم تا زمانى كه صورت حساب ها و قبض هايم را به موقع بپردازم، قابل قبول و قابل پذيرش هستم. من به شدت كار مى كردم، اما فراموش كرده بودم از لحاظ جسمى، روانى و روحانى از خود مراقبت كنم. به آهستگى درک من بيشتر شد. هر قدر ارتباط من با نيروى برترم عميق تر شد، ديد من نسبت به چيزهايى كه مى خواستم نيز شفاف تر گرديد. ديگر تمايل نداشتم تا اجازه دهم كه طبقه بندى و بر چسب هاى خاص باعث عقب افتادن من شوند. من ديگر پذيرشِ اجتماعى را به ديد يک مقام و موقعيت نگاه نمى كردم. من مى خواستم شخصى باشم كه ديگران در حضورش احساس راحتى كنند. پس از آن كه توانايى پيدا كردم تا زندگى را دوباره استنشاق كنم، سعى كردم تا آن را با ديگران به رايگان و بدون انگيزه ی دروغين در ميان بگذارم.

پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم, اصول اولیه NA, شخصیت معتاد, پذیرش در NA,

 پاک زيستن _ فصل ششم 

پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم, اصول اولیه NA, شخصیت معتاد, پذیرش در NA,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

پذیرش جامعه و نقشی که در آن داریم, اصول اولیه NA, شخصیت معتاد, پذیرش در NA,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!