پذيرش تغييرات روحانى

پذيرش تغييرات روحانى


پذيرش تغييرات روحانى

پذيرش تغييرات روحانى, اصول روحانی NA, محصول بهبودی, در دام بیماری,

ما در مى يابيم كه چه چيز براى ما واقعیت دارد و مسير ما را در زندگى مشخص مى كند. درك معنوى ما، محصول درك و به كارگيرى اصول روحانى است. زمانى كه از انجام كار درست دورى مى كنيم، احساس نااميدى و در دام افتادن به ما دست مى دهد. وقتى كه فراموش كنيم چه چيزهايى براى ما حقيقت است، راه خود را گم مى كنيم و به طرز خطرناكى بسوى مقصدى نامعلوم شناور مى شويم. از طرف ديگر وقتى كه درك ما از حقيقت دستخوش تغيير مى گردد، به طرز نامعقولى احساس سردرگمى مى كنيم. اگر چه اين درك جديد براى ما كارایى دارد و ما را به مسير جديدى رهنمون مى سازد. در اين دوران از شك و ترديد خطرناك، ما به سطحى از تسليم جديد، ايمان عميق تر، و اغلب يك شناخت بسيار متفاوت از خود دست پيدا مى كنيم. ما دوباره ترس هاى قديم خود در مورد تبديل شدن به كسى كه نمى شناسيم يا اصلاً دوست نداريم را تجربه مى كنيم. بعضى از ما مى ترسيم كه اگر فراتر رويم، چيزى كه به آن دست پيدا مى كنيم هيچ باشد. اما خلائى كه از آن مى ترسيديم به ما فضاى لازم جهت رشد و تغيير را مى دهد. ما از تلاش بيهوده براى دوباره خلق كردن خود، دست بر مى داريم و اجازه مى دهيم تا روند عادى خود را طى كند. در حالى كه اين لايه هاى مختلف را از سر مى گذرانيم، به امنيت، وضوح و اعتماد به نفسى دست پيدا مى كنيم كه باعث مى شود عليرغم هر اتفاقى شخصيت واقعى مان را حفظ كنيم.

بعضى سوالات وجود دارند كه فقط ما به تنهایى مى توانيم به آنها جواب بدهيم. اما براى اين كه بتوانيم تنها با اين سوالات روبرو شويم، به حمايت افرادى كه به آنها اعتماد داريم، نياز است. مرز بين تنهایى و انزوا، يك خط بسيار باريك است كه ما آن را فقط مى توانيم از طريق تجربه شناسایى كنيم. سوالى كه ياد مى گيريم تا هميشه از خود بپرسيم اين است كه ” آيا درحال حاضر در مسير خير و خدمت به ديگران قدم بر مى دارم؟” ممكن است نياز به تنهایى داشته باشيم، تا بتوانيم به نيروى برترمان وصل شويم. بعضى اوقات بهترين كار اين است كه استراحت و تمديد اعصاب كنيم. كتاب بخوانيم يا فيلمى نگاه كنيم و رها نمائيم. اين حالات با در انزوا بودن تفاوت دارد، اگر چه ممكن است ديگران متوجه اين تفاوت نشوند اما تفاوت آن را ما در درون خود احساس مى كنيم. ما ديگر مى توانيم تشخيص دهيم كه فرق بين تنهایى باز سازى كننده و سازنده با جداسازى و انزواى مخرب چيست.

پذيرش تغييرات روحانى جزئى از تحول شخصى ما است، اگر رابطه‌ی ما با نيروى برتر واقعى و پُرمعنا باشد، كه البته اين رابطه در طول مدت تغيير نيز مى كند. اما بعضى مواقع اين حالت ممكن است به نظر بحرانى نيز بيايد. اگر تسليم شويم به سمت قدم ها رانده مى شويم، مرور قدم هاى دوم و سوم باعث برقرارى رابطه با ايمانى مى شود كه به نظر منطقى مى آيد. هر قدر كه ارزش هاى ما متحول شوند، به همان نسبت نيز باورهاى ما تغيير مى كنند. رها كردن اين ايده كه بايد حتماً روند مسائل و اتفاقات را درك كنيم و سر در بياوريم كه چرا روى مى دهند، به ما كمك مى كند تا در تجربه روحانى خود آزاد باشيم بدون اينكه شك داشته باشيم كه آيا راه را درست مى رويم يا خير.

 اقدام و عمل هميشه قابل رويت نيست. بعضى اوقات براى اينكه به جلو حركت كنيم لازم است تا بدون حركت بايستيم. مراقبه مى تواند خيلى مشكل باشد، براى اينكه سخت است تا ما در درون خود ساكت باشيم و خيلى ساده در لحظه بايستيم و حضور داشته باشيم. اما در اين حالت است كه مى توانيم درخواست كمك كرده، منتظر دريافت جواب باشيم، در چشمان خود نگاه كنيم و ببينيم كه واقعاً كى هستيم و كجاى كاريم. زمانى كه بتوانيم آرام و بى حركت باشيم و بدون قضاوت مشاهده كنيم، به وضوح و شفافيت لازم دست مى يابيم تا تشخيص دهيم چه چيز براى ما مناسب و درست است و چه چيزى اين گونه نيست.

پذيرش تغييرات روحانى, اصول روحانی NA, محصول بهبودی, در دام بیماری,

پاک زیستن: صفحه هاى٣٥،٣٦،٣٧

پذيرش تغييرات روحانى, اصول روحانی NA, محصول بهبودی, در دام بیماری,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!