هويت حرفه اى خارج از جلسات

هويت حرفه اى خارج از جلسات


هويت حرفه اى خارج از جلسات

هويت حرفه اى خارج از جلسات, فضای جلسات, NA کلید رهایی, پیام رایگان NA,

سنت هشت درک بيشترى از اين كه چگونه بايد فضاى بهبودى را خلق كنيم به ما مى دهد. گروه NA اولين تجربه اكثر ما از اصل گمنامى در حين عمل است و فضاى بهبودى به اين گمنامى بستگى دارد. تعهد ما از اين امر اطمينان حاصل مى كند كه ما به عنوان افرادى مساوى و برابر گرد هم مى آييم، با يكديگر به عنوان افرادى هم تراز رفتار مى كنيم و  يك يا چند عضو را به عنوان صاحبان و اختيار داران NA اشتباه  نمى گيريم.غير حرفه اى بودن يكى از كليد هاى آزادى در معتادان گمنام است؛ به اين دليل كه ما درگير كار حرفه اى نيستيم. بنابراين از فشاری كه تحت دستورالعمل يا استاندارد خاصى رفتار كنيم رها هستيم. همين طور محدوديتي به علت تئورى ها و الگو هاى درمانى كه حرفه اى ها مجبور به رعايت آن هنگام كار كردن با معتادان هستند را نداريم. پيام NA كليد رهايى است و ما اين پيام را فقط از طريق گفتن حقيقت در باره زندگى خود به ديگر معتادان مى رسانيم.

گروه هاى ما افراد حرفه اى را جهت رياست، گردانندگى، نظارت يا سخنرانى در جلسات بهبودى استخدام  نمى كنند. ما به كسى جهت رساندن پيام دستمزد نمى دهيم. اين پيام جهت رساندن به ديگران فقط متعلق به ما است و نمى توان قيمتى براى آنچه ما به رايگان مى بخشيم تعيين كرد. ما براى كسى گواهينامه و جواز صادر نمى كنيم و خواهان اعتبار نامه اى نيستيم تا نشانگر اين باشد كه يك معتاد از معتاد ديگرى جهت رساندن پيام مناسب تر است.همه كارى كه ما مى كنيم خلاصه شده است در اينكه يك معتاد با دو روز پاكى به معتاد ديگرى با يك روز پاكى بگويد اين برنامه چگونه كار مى كند. تجربه اى كه ما با يكديگر به مشاركت مى گذاريم، قدم هايى كه كار مى كنيم و جواب تلفنى كه در نيمه شب ها مى دهيم، همگى به ما يادآورى مى كنند كه كمك يك معتاد به معتاد ديگر بى همتا و بى نظير است.

اعضاى با تجربه گروه، تنها كسانى نيستند كه ممكن است با افرادى داراى جايگاه خاص اشتباه گرفته شوند. اگر اعضايى كه در زندكى شخصى خود حرفه اى هستند، اين هويت حرفه اى را خارج از جلسات نگه دارند، آنگاه مى توانند آزادانه بهبودی شان و نه مهارت شان را به مشاركت بگذارند و دانش نجات بخش كسانى را بشنوند كه در زندگى عادى ممكن است هرگز به ايشان گوش فرا ندهند. زمانى كه اعضايى كه حرفه اى نيستند شاهد باشند ويژگى ها و صلاحيت هاى دنياى بيرون در NA ارزشى ندارند، آنگاه درك مى كنند كه NA مكانى است كه در آن فقط دانش، تجربه، هم دلى و انسانيت داراى ارزش است.

 ممكن است مضحك به نظر رسد، در اين انجمن گمنام تنها چيزى كه ما به عنوانً عضو داريم اسم مان است. ما بى هيچ لقب و مدركى به انجمنً مى پيونديم و با هم از طريق گفتگو و عملكرد يكديگر آشنا مى شويم. هر چيزى كه در دنیاى خارج از معتادان گمنام مهم است، اينجا اهميتى ندارد. ما نه فقط ” على رغم سن، نژاد، هويت جنسى، اعتقاد يا مذهب ” بلكه همينطور على رغم طبقه‌ی اجتماعى، تحصيلات، حرفه و اعتبار اعضا برابر هستيم. نقطه اشتراك ما به عنوان عضو در يك چيز خلاصه مى شود: ما معتادانى هستيم كه اشتياق به قطع مصرف داريم. ما توأم و به همراه عذاب خود وارد NA مى شويم. هيچ يك از ما در بهترين حالت خود وارد NA نمى شويم، اما هر يك از ما در اينجا پى مى بريم كه بيش از حد تصورمان قادر به كمك در اين دنيا هستيم.

هويت حرفه اى خارج از جلسات, فضای جلسات, NA کلید رهایی, پیام رایگان NA,

روح سنت ها- سنت 8- صفحات ٢٠٠ – ١٩٨

هويت حرفه اى خارج از جلسات, فضای جلسات, NA کلید رهایی, پیام رایگان NA,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!