روابط عمومی,انجمن معتادان گمنام

روابط عمومی,انجمن معتادان گمنام


پاک شدن

همایش پاک شدن ، پاک زیستن ،پاک ماندن

همایش انجمن معتادان گمنام

پاک شدن پاک ماندن پاک زیستن NA

دوباره گرد هم می آییم تا پاکی خود را جشن بگیریم. یکی از روش های سپاسگزاری در انجمن معتادان گمنام برگزاری همایش هایی هست که ضمن حضور در کنار جامعه ، پاکی خود را جشن میگیریم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!