نگاهی دیگر,اعتیاد آزادی نیست,اعتیاد,بهبودی مستمر

نگاهی دیگر,اعتیاد آزادی نیست,اعتیاد,بهبودی مستمر


نگاهی دیگر

نگاهی دیگر,اعتیاد آزادی نیست,اعتیاد,بهبودی مستمر
شاید به فراوانی شیوه های تفکر از اعتیاد تعريف وجودداشته باشد : هم بر اساس پژوهش و هم بر اساس تجربه شخصی . در بسیاری از موارد، درباره تعریف هایی که از اعتیاد می شنویم اختلاف نظر های جدی وجود دارد و این دور از انتظار نیست بعضی ها واقعیت های معلوم را با گروه هایی از انسان ها بهتر تطبیق می دهند تا با دیگر اشخاص . اگر بتوانیم این امر را به عنوان یک واقعی تبپذیریم، شاید آن وقت به این نتیجه برسیم که دیدگاه دیگری هم باید بررسی شود ، به این امید که آن دیدگاه برای تبیین همه اعتياد ها ریشه ای تر ، و برای تثبیت ارتباط میان همه مان معتبرتر باشد. اگر بتوانیم روی این مسئله که اعتیاد چه چیزی نیست به توافق فراگیرتری برسیم ،آن وقت بعید نیست با وضوح بیشتری معلوم شود که اعتیاد چه چیزی هست .شاید بتوانیم در مورد این چند نکته ابتدایی به توافق برسیم .

نگاهی دیگر,اعتیاد آزادی نیست,اعتیاد,بهبودی مستمر

اعتیاد آزادی نیست:

ذات بیماری ما و نشانه های مشهودش ، این واقعیت را نشان می دهد که اعتياد آزادی نیست. ما معتادان برای آزادی شخصی خیلی ارزش قائلیم ، شاید چون سخت طالبش هستیم و در روند پیشرفت بیماری مان به ندرت تجربه اش می کنیم . حتی در دوره های پرهیز هم آزادی مان محدود است. هیچ وقت کاملا مطمئن نیستیم که کارهایمان از روی شوق آگاهانه برای بهبودی مستمر است یا میل ناخود آگاه برای بازگشت به مصرف. مامی خواهیم از آدم ها و شرایط به عنوان ابزار استفاده کنیم و سر رشته همه کارهای مان دست خودمان باشد ، در نتیجه آن چه را که معیار دقیق آزادی می دانستیم باعث تباه شدن مانمی گردد .

نگاهی دیگر,اعتیاد آزادی نیست,اعتیاد,بهبودی مستمر

درک نمی کنیم که نیاز به کنترل خود به نوعی از ترس از دست دادن کنترل سرچشمه می گیرد این ترس که بخشی از ان ناشی از شکست ها و ناکامی ها در حل مشکلات زندگی است از انتخاب های هدفمند باز می دارد انتخاب های که اگر مبنای عمل باشد درست همان ترسی را که دست و پایمان را بسته دور می کند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!