نه فقط خوش شانس,فقط برای امروز 4 تیر,تجربه شخصی معتاد,خوش اقبالی معتاد,معجزه ی پاک بودن

نه فقط خوش شانس (فقط برای امروز 4 تیر)

نه فقط خوش شانس,فقط برای امروز 4 تیر,تجربه شخصی معتاد,خوش اقبالی معتاد,معجزه ی پاک بودن

فرآیند به باور رسیدن، سلامت عقل را به ما باز می گرداند، قدرت لازم برای به حرکت در آمدن از این باور نشأت می گیرد.

کتاب پایه

***

به باور رسیدن فرآیندی است که از تجربه شخصی نشأت می گیرد، همه ما این تجربه را در اختیار داریم؛ همه معتادانی که در NA به بهبودی دست پیدا می کنند، گواه محکمی دارند بر وجود نیروی مهربانی که در زندگی به سود آنها عمل می کند.

از این گذشته، افرادی که امروز در حال بهبودی هستند، افراد خوش اقبالی هستند، بسیاری از معتادان در اثر این بیماری می میرند و هرگز آنچه را ما در معتادان گمنام پیدا کرده ایم تجربه نمی کنند.

فرآیند به باور رسیدن مستلزم تمایل به پذیرفتن معجزات به عنوان معجزه است ، همه ما در معجزه ی پاک بودن در اینجا شریک هستیم و هر یک از ما صاحب معجزات دیگری هستیم که فقط کافیست به آنها اذعان کنیم.

از چند حادثه یا مصرف افراطی و یا فجایع دیگر جان سالم به در برده ایم؟ آیا می توانیم به زندگی خود در گذشته نگاه کنیم و متوجه شویم که فقط “خوش شانس” نبوده ایم؟ تجربه ما در بهبودی نیز مثال هایی را از وجود نیروی برتری که به سود ما عمل می کند، ارائه می دهد.

وقتی می توانیم برای مشاهده نشانه های نیروی برتر و مهربانی که به سود ما عمل می کند، به اطراف نگاه کنیم، اعتماد به اینکه این نیروی برتر در آینده به ما کمک خواهد کرد، ممکن می شود،اعتماد، قدرت لازم برای پیشرفت را در اختیار ما قرار می دهد.

***

نه فقط خوش شانس,فقط برای امروز 4 تیر,تجربه شخصی معتاد,خوش اقبالی معتاد,معجزه ی پاک بودن

فقط برای امروز : بهبودی من فراتر از اتفاق است، قدرت من از این آگاهی نشأت می گیرد که نیروی برتر من هرگز مرا نومید نکرده و به راهنمایی من ادامه خواهد داد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!