نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA


  • » نشريات انجمن معتادان گمنام NA

 

»          کتاب پايه

 

کميتهء فرعي نشريات درکنفرانس  خدمات جهاني و بطور انفرادي  صدها صفحه مطلب از اعضاء و گروههاي مختلف NA  دريافت و جمع آوري کرد.اين مطالب با زحمت فراوان طبقه بندي،تصحيح،تنظيم و مجددا تجزيه و تنظيم شد.

دهها نفر از نمايندگان محلي و منطقه اي که با کميتهء نشريات همکاري ميکردند،هزاران ساعت از وقت خود را وقف تهيهء اين کتاب ((پايه)) کردند،و از همه مهمتر اين اعضا با وجدان بيدار خود،خواهان تضمين وجدان گروه در نگارش کتاب بوده اند.

بسياري از  ما بدون خواندن کتاب پايه هرگز با بهبودي آشنا نمي‌شديم، اين کتابي است که جلسات ما باخواندني‌هاي برگرفته از صفحه‌هاي آن آغاز مي‌شود.

از زمان انتشار نخستين ويراست کتاب پايه ما، NA رشد کرده و از بسياري جهات تغيير يافته است. در اين تحول، کتاب پايه از بسياري جنبه‌ها يکي از عوامل مؤثر بوده است. هر جا اين کتاب چاپ و منتشر مي‌شود NA رشدمي کند؛ آن هم نه فقط در تعداد بلکه به لحاظ عمق بهبودي و تجربيات.

اينک، با انتشار ششمين ويراست کتاب پاي? ما، مي‌توانيم بگوييم که NA از بسياري جهات به بلوغ رسيده است. فصل‌هاي اول تادهم اين کتاب عيناً مانند ويراست پنجم مانده است:

معتادکيست؟، برنامه معتادان گمنام چيست؟، چرااينجاهستيم؟، چگونگي عملکرد، چه بايدکرد؟، سنت‌هاي دوازده گانه معتادان گمنام، بهبودي و لغزش، ما بهبود پيدا مي‌کنيم، فقط براي امروز، زندگي به روال برنامه، الهامات تازه اي خواهدشد.

اما وجه تمايز ويراست ششم، علاوه بر اين پيش گفتار جديد، تجربه فردي است که پس از اين ده فصل آمده است:

سرگذشت‌هايي از معتاداني که پاکي‌شان را در اندوه از دست دادن عزيزان، در بيماري‌هاي سخت، در فراز و نشيب بزرگ کردن فرزندان، زندگي زناشويي، جدايي، تلاش براي ادامه تحصيل، جست و جوي شغل، و بسياري از اين دست حفظ کرده‌اند.

 

کتاب پايه به ما مي‌گويد که درِ NA به روي هر معتادي باز است.

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

 

»          راهنما و رهجو

 

ارتباط با راهنما کليد کار کردن قدمها و درک اصول روحاني و تمرين آن درکليهء امور است.اين کتاب بر اصول رابطهء راهنما و رهجو در NA ،فوايد و چالشهاي آن، و جايگاهش دربهبودي روز به روز ما تمرکز دارد.

اين کتاب يک مرجع نهايي و کامل براي پاسخگويي به چگونگي رابطهء راهنما و رهجو نيست بلکه مجموعه اي از تجربيات متنوع ما درمورد رابطهء راهنما و رهجو است و خواندن آن ميتواند به ماکمک کند به نتايجي از بابت اين که چه چيزي براي ما درست است دست يابيم.

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

 

»          فقط براي امروز

 

 

کتاب فقط براي امروز حاصل تقريبا ده سال فعاليت انجمن NA است.بين سالهاي 1984 و 1989 هزاران صفحه از مطالب مبدا توسط صدها عضو و دهها کميتهء فرعي نشريات محلي تهيه شد،در سال 1989 و 1990 کميتهء نشريات کنفرانس خدمات جهاني آزمايش روشهاي پردازش مطالب مبدا به مدخل هاي کتاب روزانه را آغاز نمود و سرانجام در ماه آوريل سال 1991 يکي از اين روشها را برگزيد.

در ماه بعد پروژهء کتاب روزانه به اوج خود رسيد و درنوامبر 1991 ((کتاب:فقط براي امروز)) تکميل شد،هدف از تهيهء اين کتاب ارائهء موضوعات متنوعي دربارهء مراقبه به معتادان درحال بهبودي است.

اين موضوعات از عوامل اساسي بهبودي گرفته تا سلسله مفاهيم گسترده و ملموس موجود را در بر ميگيرد. اين کتاب صرف نظر از مدت پاکي، مخصوص کليهء افرادي است که در يکي از مراحل بهبودي به سر ميبرند.

 

»          چگونگي عملکرد

 

 

کتاب ديگري که به شما معرفي ميگردد، چگونگي عملکرد نام دارد،و بررسي دوازده قدم و دوازده سنت NA  ميباشد و شامل دوبخش است، قسمت اول قدمهاي دوازده گانه نام دارد و هدف آن  دعوت از اعضاء به پيمودن مسير بازيابي و همچنين استفاده از آن بعنوان يک درک شخصي از اصول روحاني دوازده قدم NA  ميباشد. قسمت دوم کتاب سنتهاي دوازده گانه نام دارد و هدف آن اين است که زمينهء بحث و تعمق را به گونه اي فراهم کند که گروههاي محلي قادر شوند از اصول نهفته در هر سنت با توجه به شرايط منطقه اي ،برداشتي عملي و قابل اجراء بيابند.

 

»          راهنماي کارکرد قدم

 

 

در سالهاي آغازين دههء 1980 جزوات و دفترچه هاي متفاوتي از کارکرد قدمهاي دوازده گانه متعلق به اعضاء به کميتهء نشريات خدمات جهاني رسيد که همگي نيز داراي يک درخواست مشترک براي انتشار يک راهنماي کارکرد قدم استاندارد بود تا کل انجمن NA بتواند براي کارکردن دوازده قدم ازآن استفاده کند.

انجمن تقاضا داشت تا اين پروژه درليست اولويتهاي کاري کنفرانس مربوط به کميتهء خدمات جهاني WSCLC-NA قرارگيرد.درنتيجه نهايتا خدمات جهاني به WSCLC اعلام نمود تااين پروژه را درکنفرانس سال 1995 اغاز نمايد.

تيتر کاري اين پروژه براي چندسالي((راهنماي نوشتن قدم))بود،و نهايتا نام آن به ((راهنماي کارکردقدم))تغيير يافت. هرفصل شامل شرح يک قدم و سوالات مربوطه ميباشد.

اين کتاب با اين نيت نوشته شده که هم بدرد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء با تجربه کمک کند تا درک عميق تري از دوازده قدم داشته باشند.

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

 

»          راهنماي خدمات محلي

 

 

فقط يک لازمه براي عضويت در NA وجود دارد”تمايل به قطع مصرف” اما در عوض اين عضويت منافع بسياري دارد.يکي از منافع آن،داشتن امتيازخدمت کردن ميباشد.

کتاب راهنماي خدماتي در NA به اين منظور چاپ شده تا منبعي در اختيار کساني قرار دهد که در کشورهاي مختلف،خود را وقف خدمتهاي لازم جهت رساندن پيام ما به معتاداني که هنوز در عذابند مي کنند.کتاب شامل بخشهاي متنوعي مي باشدازجمله:

نمودار ساختارخدماتي،مفاهيم خدماتي،توسعه جوامع NA،گروه NA،کميته خدمات ناحيه اي،کميته خدمات شهري،شوراي منطقه،دفترمرکزي،قواعدبرقراري نظم و….

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

 

»          معجزات به وقوع ميپيوندد

 

 

مطالب و تصاوير اين کتاب،لحظاتي راپيش چشم ما مي گذارد که ازسه دههء نخست شکل گيري انجمن معتادان گمنام به ياد گارمانده است.اين مجموعه درحکم تاريخچه اي است از نخستين روزهاي شکل گيري انجمن ما،بر اساس اسناد موجود در آرشيو دفتر خدمات جهاني.اين کتاب نوعي آلبوم NA است.ثبت لحضاتي از دوران تلاشهاي خستگي ناپذير بنيان گذاران انجمن ما،براي رشد و توسعهء آن.

اميدواريم همهء خوانندگان اين کتاب،احساس قدرداني ما را از پيشينيان مان دريابند

 

»          کتابچه گروه

 

 

اين کتابچه به اعضاء جديدتر کمک ميکند تا درک کنند که چه کسي،چکارميکند تا گروه ها برپا باشند،و آنها چگونه ميتوانند به اين امر کمک کنند.به اعضاي با تجربه نيز تصويري از مسائل و فعاليتهاي گروه را ارائه ميدهد.

چيزي که ما اينجا ارائه ميکنيم “کتاب قانون” نيست،بلکه تجارب مشترک تعداد زيادي از گروه هاي ما است که در برگزاري جلسات و انجام کار موفق بوده اند.

 

»          نگاهي ديگرIP NO.5

 

 

از اعتياد شايد به فراواني شيوه هاي تفکر تعريف وجود داشته باشد،هم براساس پژوهش و هم براساس تجربه شخصي،ولي شايد بتوانيم سراين چند نکته ابتدايي به توافق برسيم:

اعتياد آزادي نيست،اعتياد رشد شخصي نيست، اعتياد خيرخواهي نيست، اعتياد نوعي راه و رسم زندگي نيست.

 

»          جواني و بهبوديIP NO.13

 

 

ماهيت اعتياد ما طوري است که ما اجبارا” به آخر خط يا مجموعه اي از آخرخط هاي خود مي رسيم. آخر خط ما مي تواند هرجا که ما به آن اجازه مي دهيم باشد.لازم نيست که حتما” درمدرسه رد بشويم، همه چيزهايي که براي مان مهم است از دست بدهيم، به زندان برويم يا در آستانه مرگ قرار بگيريم ما آموخته ايم که بپذيريم آنچه را نميتوانيم تغيير دهيم.

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

 

»          آنسوي ديوارها

 

 

اين جزوهء ساده که توسط معتادان درحال بهبودي انجمن معتادان گمنام نوشته شده است،مخصوص کساني است که درحال حاضر در زندان به سربرده و با مواد مخدر مشکل دارند.

اين جزوه،منعکس کنندهء تجربه هاي بهبودي ا زبيماري اعتياد،هم در داخل و هم خارج از زندان ها،مي باشد.

 

»          بهبودي و لغزش IP NO.6

 

 

بسياري ازمردم تصور مي کنند مفهوم بهبودي فقط مصرف نکردن مواد مخدر است. آنها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهيز طولاني مدت را علامت موفقيت کامل مي دانند. اما ما در برنامه بهبودي معتادان گمنام متوجه شده ايم که چنين برداشتي بسيار ساده انگارانه است.گاه لغزش براي عضوي که قدري با انجمن ما مربوط شده است،ممکن است چنان تجربهء تکان دهنده اي باشد که او را وادار به دنبال کردن جدي تر اين برنامه کند.

 

»          خويشتن پذيريIP NO.19

 

خويشتن پذيري،عامل تعادل دربهبودي ما است.ديگر نيزي نيست به دنبال تاييد ديگران بگرديم.درکمال آزادي و باسپاسگزاري روي حسن هايمان تمرکز ميکنيم تا با فروتني ازنقص هايمان دورشويم و به بهترين معتاد درحال بهبودي که ميتوانيم باشيم،تبديل شويم

خويشتن پذيري مفهومش اين است که ما همين طورکه هستيم خوبيم،اما کامل نيستيم و ميتوانيم رشد کنيم

 

»          راهنما و رهجو شدنIP NO.11

 

 

يکي ازپيشنهاداتي که بسياري از ما در بدو شرکت درجلسات NA ميشنويم اين است که راهنما بگيريم.به عنوان تازه وارد،ممکن است معناي آن را درک نکنيم.يک راهنما به چه معنا است؟،چگونه ما راهنما گرفته و از او استفاده ميکنيم؟کجا ميتوان يک راهنما پيدا کرد؟

هدف اين جزوه، ارائه مقدمه اي خلاصه در مبحث راهنما و رهجو شدن است.

 

»          مثلث خود مشغوليIP NO.12

 

 

وقتي که بدنيا مي آييم،فقط از خودمان آگاهيم و خود را تمام جهان ميدانيم.درک ما از اطراف،فقط چيزي درحد نيازهاي اصلي ما مي باشد که اگر بر آورده شوند،کاملا راضي مي شويم. رنجش، عصبانيت و ترس،مثلث خود مشغولي را بوجود مي آورند. تمام نواقص اخلاقي،براساس اين سه واکنش شکل ميگيرند.خود مشغولي،سرمنشاء عدم سلامت عقل ما است.

 

»          زندگي به روال برنامهIP NO.9

 

 

هدف از اين ترازنامه روزانه اين است که بدانيم ما که هستيم و امروز درحال انجام چه کاري ميباشيم سعي کنيد هر روز به همه سوالات تا انجا که قادريد ساده و صادقانه پاسخ دهيد.اگر يک روز نتوانستيد به سوالات پاسخ دهيد ديگر فرداي آنروز اين کار را جبران نکنيد.بخاطرداشته باشيد که ترازنامه روزانه يک امتحان نيست و پاسخ درست و غلط ندارد.ناراحت نشويد اگر در حد انتظار خود نبوده ايد يا سعي خود را براي بهتر بودن نکرده ايد.به خاطر داشته باشيد که اين برنامه رشد و بهبودي است و اگر امروز پاک بوده ايد پس يک رشته کارها رادرست انجام داده ايد.

 

»          کيست،چيست،چگونه،وچراIP NO.1

 

 

اين برگه خواندني شامل قسمتهاي ذيل ميباشد: پمفلت معتاد کيست؟، برنامه معتادان گمنام چيست؟، چرا اينجا هستيم؟، چگونگي عملکرد و سنت هاي دوازده گانه معتادان گمنام

 

»          اطلاع رساني و عضوIP NO.15 NA

 

رساندن پيام NA  يکي از قسمتهاي مهم بهبودي بسياري از اعضا ما است و به برخي از ما کمک نموده تا توانايي هاي خود را کشف و گسترش دهيم.پيام بهبودي NA با حمايت شما ميتواند به بسياري از مردم برسد.شرکت در کميته اطلاع رساني به شما اين فرصت را ميدهد که تغيير مثبتي در زندگي ديگران ايجاد کنيد.

 

»          خوداتکايي اصل وتمرين

 

 

خود اتکايي از فرد و گروه شروع ميشود.به عنوان فرد،هر کدام از ما مسئول هستيم که موفقيت برنامه مان را به هر طريقي که مي توانيم،توسعه دهيم.به عنوان جامعه اي از معتادان در حال بهبودي،خوشبختيم که هدف اوليه گروههايمان،بسيار ساده و روشن است،رساندن پيام بهبودي به معتادي که در حال عذاب است.

ازدست ما چه کاري برمي آيد؟

راهنما و رهجوشدن،خدمت درجلسات،خدمات ناحيه اي و منطقه اي و،کمک کردن به سبد سنت هفتم.

 

»          آيامن يک معتاد هستم؟ IP NO.7

 

 

سوالاتي که از نظرتان خواهد گذشت، توسط معتادان درحال بهبودي در معتادان گمنام طرح شده اند. اگر شک داريد که معتاد هستيد،چند دقيقه از وقت خود را صرف خواندن سوالات زير کنيد و به بهترين شکلي که ميتوانيد صادقانه بدانها پاسخ دهيد.

آيا هيچگاه به تنهايي مواد مخدرمصرف کرده ايد؟

آيا هيچگاه ماده مخدري را جايگزين ماده ديگري کرده ايد، با اين تصورکه يک نوع خاص براي شما مشکل آفرين بوده است؟

……..

»          اصول و رهبري در خدمات NA

 

 

رهبران تاثيرگذار نه تنها به ما کمک مي کنند تا خدماتمان را به نحو موثرتري پيش ببريم،بلکه اصلاحاتي ماندني به وجودمي آورند تا بتوانيم پيام اميد را بهتر به معتادان درحال عذاب برسانيم.

اين جزوه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:

رهبران جذاب ومشوق،ويژگيهاي رهبران تاثيرگذار،انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد،حمايت ازخدمت گزاران

 

»          به معتادان گمنام خوش آمديد IP NO.22

 

 

به اولين جلسه تان در NA خوش آمديد. NA راهي را براي زندگي بدون مواد مخدر به معتادان پيشنهاد ميکند.اگر مطمئن نيستيد که معتاد هستيد نگران آن نباشيد.شرکت در جلسات را ادامه دهيد.فرصت لازم را براي اين که خودتان به نتيجه برسيد خواهيدداشت.

 

»          عجب اين سبد پول ديگر چيست؟ IP NO.24

 

 

درسنت هفتم ما آمده که همه گروههاي NA بايدکاملا متکي به خود باشند و کمک مادي از خارج قبول نکنند.پولي که در سبد جمع ميشود،خرج اجاره مکان،نشريات و پذيرايي ميشود.همچنين به رساندن پيام بهبودي NA درناحيه ما و تمام دنيا کمک ميکند،تا اگر به کمک احتياج داشته باشيم،گروههاي NA و گروههاي خدماتي در کنارمان باشند.

ما هزينه مالي اين خدمات راباپولي که درسبد جمع ميشود تامين ميکنيم

 

»          گروههاي NA ومسئله دارودرماني

 

 

دارو درماني موضوعي نيست که گروهها درمورد آن چيزي را تحميل کنند.مقصود از اين جزوه هم آن نيست که اعضا را درمورد اين تصميم شخصي،يعني استفاده کردن يا نکردن از دارو،مخاطب قرار دهد،يا سعي کند نظري متفاوت از نظر اعضا در مورد دارو درماني را به آنان بقبولاند.

اين جزوه در اصل به اين نکته مي پردازد که وقتي اعضاي گروه دور هم جمع شوند و درباره چنين مسئله اي گفتگو کنند،گروه بهتر ميتواند پيام NA را منتقل کند،و با آغوش باز پذيراي تمام کساني باشد که وارد جلسه مي شوند.

 

»          ازمعتادان جوان،براي معتادان جوان

 

 

 

اين جزوه نوشتهء اعضاي جوان انجمن معتادان گمنام است،جواناني که پاک مانده اند و راه جديدي براي زندگي يافته اند،هم اکنون در سراسر جهان ،معتادان جواني که هر يک به زباني سخن ميگويند،در NA در مسير پاک شدن و پاک ماندن هستند.

“ما اين ها را مينويسيم تا تجربه مان را در مورد به واقعيت پيوستن پيام NA  با ديگران در ميان بگذاريم”.

 

»          اعضاي دورافتاده-پاک ماندن درانزوا IP NO.21

 

 

اگرشما قادر نيستيد به جلسات NA بياييد،اميدواريم اين جزوه به شما کمک کرده و راه حل هاي عملي براي تجربه يک زندگي شاد،پرنشاط و آزاد را ارائه دهد.

اگرچه اين جزوه مخصوص معتاداني است که درمناطق دورافتاده درحال بهبودي بوده و نميتوانند به طور مرتب درجلسات NA شرکت کنند ولي هرمعتادي که اين جزوه را ميخواند،نکات ارزشمندي را در جهت چگونگي بهبود ازبيماري اعتياد،کسب خواهدکرد.

 

»          معتادان گمنام منبعي دراجتماع شما

 

 

اگر در نظر داريد،انجمن معتادان گمنام را به کسي که با مواد مخدر مشکل دارد،توصيه کنيد ممکن است سوالاتي در مورد تشکيلات ما داشته باشيد.اين جزوه براي پاسخگويي به چنين سوالاتي،طراحي شده است.

 

»          تجربهء يک معتاد با پذيرش،ايمان و تعهد IP NO.14

 

 

 

من بطورمرتب رفتارم را مرور کرده و در اسرع وقت،اشتباهاتم را اصلاح ميکنم و بطور مداوم،اعتماد و ايمانم به اصول روحاني را گسترش ميدهم.من تجربه خود و برنامه مان را باديگران تقسيم کرده و سعي ميکنم بر اساس اصولي که آموخته ام زندگي کنم.اين دوازده قدم،باعث شدند تا من مصرف خود را قطع کرده و وسوسه مصرف را از دست بدهم و راه جديدي براي زندگي کردن پيدا کنم.

 

»          عضو NA وارائه خدمات دربيمارستان ها و زندان ها

 

 

تعهدبه خدمات رساني دربيمارستانها و زندانها،يکي از روشهاي بسياري است که از طريق آن ميتوان در ساختارخدماتي NA شرکت کرد و به ما کمک ميکند احساس کنيم بخشي از انجمن مان هستيم.

اين جزوه شامل بخشهاي ذيل است:

جلسه H&I چيست؟،من چگونه ميتوانم در اين خدمت سهيم باشم؟،چرا من در اين خدمت سهيم ميشوم؟

 

»          متکي به خودبودن در NA(پول بي اهميت نيست) IP NO.24

 

 

ما از پول خود اعانه ميکنيم تا به پرداخت هزينه خدماتي که براي زنده نگه داشتن و رشد NA لازم است،کمک کرده باشيم.

گروههاي ما در هر جلسه خود سبد به گردش درمي آورند تا اعضاء کمک هاي مالي خود را در آن بريزند،پولي که ما در سبد مي اندازيم کمک ميکند تا گروهها به کار خود ادامه دهند و فضاي امن بهبودي را براي آن تازه وارد متزلزلي که بيرون درب جلسه مردد است که آيا وارد جلسه بشود يا نه؟،فراهم کند.

 

»          قابليت دسترسي براي آنهايي که نيازهاي مضاعف دارند IP NO.26

 

 

بسياري از ما مي توانيم از فهرست راهنماي جلسات،جلسه اي بيابيم،به آنجا برويم،بنشينيم و بي هيچ فکر ديگري به پيام بهبودي گوش فرا دهيم.اما هستند کساني که انجام همين اعمال هم برايشان ممکن نيست.آنهايي که براي استفاده از موهبتي که ما از آن بهره منديم نياز به کمکهاي مضاعف دارند مانند:

افرادي که ناشنوا هستند يا اختلال شنيداري دارند،نابينا هستند يا اختلال بينايي دارند،معلول هستند يا ناتواني حرکتي دارند.

اين جزوه مي تواند راهنماي خوبي براي رساندن بهتر پيام بهبودي انجمن ما به اين دوستان باشد.

نشریات,انجمن,معتادان گمنام,NA

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!