ناحیه یازده

ناحیه یازده

ناحیه یازده

ناحيه 11 شامل گروه های استان قم  می باشد.


اولين جلسه بهبودی در اين ناحيه  تيرماه 1379 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 4 کميته شهری تشکيل شده است.

این ناحیه شامل کمیته شهری یک (قم ،قنوات ،کهک) کمیته شهری2(قم) کمیته شهری3(قم،سلفچگان) کمیته شهری 4(قم،پردیسان، دستجرد) می باشد.

تعداد گروه هاي ناحيه يازده  65 گروه می باشد که اين گروه ها بيش از 315 جلسه در طول هفته برگزار می کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!