ناحیه چهارده,ناحیه 14,معتادان گمنام زنجان

ناحیه چهارده,ناحیه 14,معتادان گمنام زنجان


ناحیه چهارده

ناحیه چهارده,ناحیه 14,معتادان گمنام زنجان

ناحيه 14 شامل گروه هاي استان زنجان مي باشد.

اولين جلسه  بهبودي در اين ناحيه در شهر ابهر و در سال  1383برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 4 کميته شهري تشکيل شده است.

این ناحیه شامل شهرهای ابهر، طارم، خدابنده و زنجان می باشد.

در حال حاضر تعداد گروه هاي ناحيه ي چهارده بيش از 48 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 148 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” مسقف و در مکانهاي مربوط به بهزيستي، اماکن ورزشي ونمازخانه هاي شهرداري برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  1200 نفر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!