مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی

مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی


مفهوم هفتم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی

” همه اعضای یک کمیته خدماتی ، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند ، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند . “

 

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی

مفهوم هفتم راهی برای به کار بردن وجدان گروه در حوزه خدماتی است ، این مفهوم پیشنهاد می کند هر کمیته خدماتی می بایست همه اعضای خود را به شرکت در تصمیم گیری های آن کمیته تشویق کند.

چون با گرد هم آوردن نظرات متفاوت آنها ، به کمیته خدماتی مان فرصت می دهیم تا وجدان گروهی کاملا آگاه و متعادل به وجود آورد و ما را به تصمیمات حساس و منطقی رهنمون سازد. هیات های خدماتی ، کمیته های ما ، نشان گر تلاقی نظرات و تجارب معتادان گمنام هستند .

آنچه هر یک از اعضاء وقف تصمیم گیری ها می کنند ، مهم است. نحوه شرکت و حضور در سطح گروه کاملا ساده است : اگر شما یک عضو گروه هستید ، می توانید کاملا در تصمیم گیری های گروه شرکت کنید. مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی

نحوه شرکت و حضور در تصمیم گیری های هیات های خدماتی و کمیته ها به فعالیت بیشتری نیاز دارد ، اما همین اصول نیز در آن جا کاربرد دارد. بیان آگاهانه و آزادانه وجدان شخصی ، جزئی ضروری در وجدان گروهی در هر سطحی است.مفهوم هفتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری

خدمات در NA کوششی گروهی است . نمایندگان خدماتی ما و نیز دیگر خدمت گزاران مورد اعتماد ما همگی ، در برابر انجمن NA در کل مسئول هستند . شرکت و حضور هر یک از اعضاء ارزش بسیار دارد ، چون ما خواستار بیان وجدان گروهی جامع در کل هستیم.

مقررات خاصی برای به کارگیری مفهوم شرکت و حضور ، در شرایط مختلف وجود ندارد . در یک فضای آکنده از عشق ، احترام متقابل ، مباحثه رک و باز هر عضو از کمیته خدماتی بر روی هر یک از این مسائل به راحتی تصمیم می گیرد . مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی

در موارد مهم که بر گروه ها اثر می گذارد ، کمیته خدماتی مستقیما از گروه ها درخواست راهنمائی می کند . اگر چه در اکثر موارد کمیته خدماتی از اختیار واگذار شده جهت انجام مسئولیت های محوله از طرف گروه ، استفاده می کند و مسائل را در جلسات خدماتی به نحو معمول رتق و فتق می کند.7

اصل روحانی گمنامی در NA ، اساس و بنیاد مفهوم هفتم است . این اصل انجمن ما را به سوئی سوق می دهد که برای فعالیت هر عضو در خدمات NA اهمیت قائل شویم . مفهوم هفتم با اصرار بر هم سنگ بودن نظرات هر عضو ، اصل روحانی گمنامی را اعمال می کند .

اگر چه ممکن است ما در همه تصمیم گیری هایی که در انجمن می شود شرکت نکنیم ، ولی همه ما حق شرکت کامل و برابر در تصمیم گیری های کمیته ای که در آن عضو هستیم را داریم .مفهوم هفتم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری

مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم 7,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی

تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم هفتم

Views: 1253

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!