مشکلات اعضای اولیه NA, صحبت های معتاد, یک گروه NA, جلسه اداری NA,

مشکلات اعضای اولیه NA


مشکلات اعضای اولیه NA

مشکلات اعضای اولیه NA, صحبت های معتاد, یک گروه NA, جلسه اداری NA,

سومين همايش جهانى

سومين همايش جهانى NA در اكتبر ١٩٧٣ در سن خوزه برگزار شد و بيش از ٤٠٠ نفر در جلسه ی شنبه شب شركت كردند تا صحبت هاى جك دبليو را درباره ى انجمن معتادان گمنام (NA) و تاريخچه اش بشنوند.  درآمد مختصرى از برگزارى همايش حاصل شد كه آن را صرف تأمين هزينه هاى دفتر كردند. در اين ميان، پيشنهاد تشكيل كميته هاى خدماتى ناحيه با برخورد هاى متفاوتى در كاليفرنياى جنوبى مواجه شد. گروه هاى نواحى ديگر تمايلى نداشتند كه اين تغيير ساختارى ( تشكيل يك ناحيه ) را كه به دست گروه هاى سن فرناندو ولى انجام شده بود بپذيرند؛ و خودِ گروه هاى سن فرناندو ولى، مصرانه از شركت فردى در نشست هاى سازمان خدمات عمومى پرهيز مى كردند و در عوض نمايندگان شان را مى فرستادند. باب بى در خبرنامه ى دفتر به اين چرخش پرداخت و نوشت: « از هنگام نوشتن خبرنامه قبلى تا كنون اتفاقات زيادى افتاده است. تشكيلات انجمن معتادان گمنام (NA) تغيير پر مسئوليتى را بر عهده گرفته است، سازمان خدمات عمومى نواحى شكل گرفته و مسئوليت ناحيه هاى مربوطه را عهده دار شده اند . شركت اعضا در جلسات ادارى سازمان خدمات عمومى سن فرناندو ولى بسيار بيشتر شده و آنان بهتر مى توانند به نياز هاى خاص خود در اين ناحيه رسيدگى كنند.  به شما كه نقش مسئولانه اى در رشد انجمن معتادان گمنام ( NA) ايفا مى كنيد، درود مى فرستيم. اميد ما اين است كه نواحى ديگر نيز از سر مشق سن فرناندو ولى، سن فرانسيسكو، سن خوزه و فيلادلفيا پيروى کنند. »

در حالى كه مخالفت ها با اين ساختار جديد ادامه داشت، ناحيه سن فرناندو ولى رشد كرده و حضور تقريباً تمام نمايندگان خدماتى گروه ها در جلسات ادارى اين ناحيه، مايه خرسندى شد.  در زمانى نسبتاً كوتاه، كميته هاى خدماتى ساير ناحيه ها نيز آغاز به كار كردند.

پنجمين همايش جهانى

پس از بحث هاى دور و دراز، هيئت امنا در اوايل ١٩٧٦ تصويب كردند كه درخت انجمن معتادان گمنام (NA) جزو نشريات رسمى انجمن باشد. در همان جلسه، اصلاحات كتابچه ى سفيد به تأييد رسيد كه شامل حذف يكى از سرگذشت ها و افزودن سه سرگذشت ديگر بود. جمعاً ٢٠٠ نسخه از درخت NA در انجمن توزيع شد و چيزى نگذشته بود كه نخستين موج روند بازخوانى و نظر دهى آغاز شد و نمودار، با دقت و ريزبينى مورد بررسى قرار گرفت. بهار همان سال، در مجمع كاليفرنيا كه در سن لويى ابيسپو برگزار شد،  تصميم گرفته شد كه همايش ششم در ونتورا برگزار شود و زمان تشكيل اولين مجمع خدمات جهانى، روز شنبه در اين همايش باشد.

تقريباً در همان زمان، تصميم گرفته شد فهرست جهانى راهنماى جلسات گردآورى و توزيع شود؛ به همراه تقاضا نامه ى تصحيح مشخصات جلسه كه بايد تا پيش از آغاز همايش به دفتر برگردانده مى شد. مدتى بعد در همان سال، اولين ترجمه از كتابچه سفيد و جزوه ی – كيست، چيست، چگونه و چرا – كه به زبان اسپانيايى بود، به تأييد رسيد. جيمى كى هم براى آن كه نشريات انجمن معتادان گمنام ( NA) زير پوشش قانون كپى رايت قرار بگيرد، همه را به نام   CARENA  “ بازوى انتشاراتى  NA به ثبت رساند كه سال بعد به ” دفتر خدمات جهانى ” تغيير نام داد.

در حالى كه همه در تدارك همايش و مجمع بودند، بررسى درخت NA ادامه داشت. جيمى و گرگ اصلاحاتى در متن انجام دادند و چاپ دوم آن را در آخر تابستان منتشر كردند؛ و پيش نويس اساس نامه ى دفتر خدمات جهانى نيز در آخر اكتبر آماده شد.

در اين مدت، از آن جا كه بسيارى از جلسات به درخواست روز آمد كردن مشخصات شان پاسخ داده بودند، بتى دست به كار تايپ كردن فهرست راهنماى جهانى جلسات NA شد.

مشکلات اعضای اولیه NA, صحبت های معتاد, یک گروه NA, جلسه اداری NA,

معجزات صفحه  ٩٤ و١٠٠ و ١٠١

مشکلات اعضای اولیه NA, صحبت های معتاد, یک گروه NA, جلسه اداری NA,

مشکات اعضای اولیه NA, صحبت های معتاد, یک گروه NA, جلسه اداری NA,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!