مشاهده خود در دیگران,فقط برای امروز 4 مهر,درباره اعضای انجمن,شناسایی نواقص,افراط عادتها

مشاهده خود در دیگران (فقط برای امروز 4 مهر)

مشاهده خود در دیگران,فقط برای امروز 4 مهر,درباره اعضای انجمن,شناسایی نواقص,افراط عادتها

«قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نمی سازد.»

کتاب پایه

***

نشان دادن اشتباهات دیگران چقدر آسان است! این امر علتی دارد: نواقصی که به راحت ترین شکل ممکن در دیگران شناسایی می کنیم، اغلب نواقصی هستند که در شخصیت خود بیشترین آشنایی را از آنها داریم. شاید متوجه تمایل بهترین دوستان خود به خرج کردن پول زیاد شویم، اما اگر عادتهای خرج کردن خود را بررسی کنیم، احتمالاً متوجه همین افراط شویم. شاید به این نتیجه برسیم که راهنمای ما در خدمت شرکت بسیار فعال دارد، اما متوجه می شویم به خاطر مسئولیت های خدمات رسانی پی درپی خود، در سه هفته گذشته حتی یک روز تعطیل را هم با خانواده خود سپری نکرده ایم.

چیزهایی که درباره اعضای انجمن خود از آنها متنفریم اغلب همان چیزهایی هستند که درباره خود به شدت از آنها متنفریم. می توانیم از این مشاهده به سود روحانیت خود استفاده کنیم. وقتی با تمایل ناگهانی به قضاوت درباره فردی دیگر تحریک می شویم، می توانیم این تمایل را طوری هدایت کنیم که منجر به شناخت بهتر ما از نواقص خود گردد. آنچه مشاهده می کنیم، اعمال ما را به سوی بهبودی هدایت می کند و به ما کمک می کند سلامت عاطفی خود را به دست آوریم و به افرادی خوشبخت تبدیل شویم.

***

فقط برای امروز: با مشاهده نواقص شخصیتی دیگران، نواقص خود را شناسایی می کنم.

مشاهده خود در دیگران,فقط برای امروز 4 مهر,درباره اعضای انجمن,شناسایی نواقص,افراط عادتها

 

ترسیدن از احساسات,فقط برای امروز 3 مهر,ایمان آوری معتاد,نواقص شخصیتی خود,وسوسه مواد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!