قدم‌ها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما, NA انجمنی سرزنده, راه و رسم جلسات, حالات اعتیاد,

 قدم‌ها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما, NA انجمنی سرزنده, راه و رسم جلسات, حالات اعتیاد,


 قدمها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما

 قدمها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما, NA انجمنی سرزنده, راه و رسم جلسات, حالات اعتیاد,

ممکن است به نظر عجیب باشد، اما ما مسئول هستیم اجازه دهیم تا دیگران بیش از ما رشد کنند. چالش بزرگی است تا بپذیریم، رهجوی ما که سالیان زیاد با ما کار کرده تصمیم گرفته از ما جدا شود و به راه خود ادامه دهد. بنابراین، این فکر که حالا که او دارد مسئولیت بهبودی خود را به گردن میگیرد پس ما کار خود را درست انجام دادهایمباعث آرامش خاطر ما میگردد. به عنوان یک انجمن هم ما شاهد رشد خود بودهایم. آن دسته از ما که از همان روزهای اولیهی تشکیل انجمن به آن پیوستهایم، شاهد این رشد با همهی تلخیها و شیرینیهایش بودهایم. این واقعیت که NA تغییر میکند و راه و رسم برگزاری جلسه متفاوت شده است، میتواند بهانهای جهت ترک انجمن باشد. این هم نوعی بهانه و دست آویز است که فکرش را نکرده بودیم. اگر در انجمنی سرزنده، درحال رشد و در حال تغییر فعال باشیم، زیاد متوجه تغییرات آن نمیشویم اما اگر برای مدتی دور باشیم از تغییرات انجمن وحشت خواهیم کرد.

انجمن تغییر میکند، افراد میآیند و میروند، ما هم تغییر میکنیم. وقت و زمانی که ما در اختیار داریم، روابط ما با دیگران، نحوهی خدمت کردن و شرکت ما در جلسات همگی به طور طبیعی در طول مدت تغییر میکنند. اگر قدمها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما باشند، ما تقریباً به طور منظم به سمت بررسی زندگی خود و این که چه چیزی برایمان کار میکند و چه چیزی نیاز به بهتر شدن دارد، فرا خوانده میشویم. این نیز طبیعی است که بعضی اوقات نگاهی سختگیرانه به انجمن معتادان گمنام بیاندازیم. ما انجمنمان، جایگاه خود در آن و باورها و اعتقاداتمان نسبت به آن را بررسی میکنیم. این کار ممکن است ناراحت کننده و ترسآور باشد. اگر مانند هر رابطهی دیگری، به خود فضای لازم جهت بررسی تعهداتمان را بدهیم، آنگاه میتوانیم با خود صادق باشیم.

زمانی که درک و باورهای ما در حال تغییر هستند، درد و سردرگمی را تجربه میکنیم که باعث ایجاد انزوا در ما خواهد شد. رابطهی ما با دیگران، خودمان و نیروی برترمان قطع خواهد شد. مشارکت کردن با دیگران در اینگونه شرایط حیاتی است. ما از نحوهی تحویل گرفتن این مشارکت توسط دیگران شگفتزده میشویم. اگر صادق و واقعی باشیم، به راحتی به دیگران وصل میشویم. زمانی که پاکی ما بالا میرود، ممکن است در دام این که در جلسه باید چگونه مشارکت کنیم، گرفتار شویم. اگر مشارکت ما به جای این که تصوری باشد از آن چه فکر میکنیم دیگران میل دارند تا بشنوند، انعکاسی صادقانه از تجربهیمان باشد آن گاه حقیقت باعث رهایی ما خواهد شد.

راههای گوناگونی برای تشریح بیماریمان وجود دارد. بعضی میگویند که اعتیاد موردی شاق و شدید از حالات انسانی است. ما با همان ترس و عدم امنیتی که دیگران دارند، دست به گریبان هستیم، اما این احساسات را در سطحی تجربه میکنیم که حاضریم جهت فرار از آن جان خود را به خطر اندازیم. برخی دیگر از اعضا میگویند که شرم و خجالت، پایه و اساس بیماری اعتیاد است. تفکر بیمار گونهی ما ریشه در این باور قدیمی دارد که مشکلی در ما وجود دارد. زمانی که به دنیا و به خودمان با دید شرم و خجالت نگاه میکنیم، هر چه که میبینیم شاهدی است بر این مدعا که ما بد و مشکلدار هستیم و امکان بازگشت سلامت عقل برایمان وجود ندارد. توصیف ما از بیماریمان نسبت به رابطهای که با آن داریم تفاوت میکند.

بعضی دیگر میگویند که اعتیاد بیماری دل تنگی و احساس غربت است. ما گذشته را پرشکوه و حال را ترسناک میبینیم. ما ممکن است متوجه این حالت خود نشویم، اما وقتی که میشنویم تازه واردی در مورد همین چند وقت اخیر که به نظر ما تازه سپری شده است با این عنوان شکایت میکند که «دیگر هیچ چیز مثل قدیمها نیست» تازه متوجه طنز موجود در این قضیه میشویم.

 قدم‌ها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما, NA انجمنی سرزنده, راه و رسم جلسات, حالات اعتیاد,

پاک زیستن صفحه های ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١

 قدم‌ها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما, NA انجمنی سرزنده, راه و رسم جلسات, حالات اعتیاد,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 قدمها جزئی جاری و مستمر در زندگی ما, NA انجمنی سرزنده, راه و رسم جلسات, حالات اعتیاد,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!