قبول مسئوليت، مهم ترين اصلNA

قبول مسئوليت، مهم ترين اصلNA


قبول مسئوليت، مهم ترين اصلNA

قبول مسئوليت، مهم ترين اصلNA, درون NA, تجربه معتادان, خدمتگزار NA, 

  ما به تعادلى بين خدمت در درون NA و بيرون از آن دست خواهيم يافت. ما از طريق انجام كارهاى كوچكى مانند : بردن كسى به جلسه يا غذا رساندن به دوستى بيمار از يك ديگر مراقبت مى كنيم. برنامه به ما اجازه مى دهد تا به راحت ترين راه براى بخشش و راحت ترين روش براى درخواست كمك، دست يابيم. ما با محدوديت هاى خود روبرو مى شويم كه شامل محدوديت ما در دل سوزى و غم خوارى نيز مى شود و به ما مى آموزد تا درباره ى كارهائى كه مى توانيم و كارهائى كه نمى توانيم انجام دهيم، واقع بين باشيم.

 اگر ما داراى تجربه در خدمت باشيم، مى توانيم به عنوان منبع و راهنمائى براى ديگران مطرح گرديم. تعهد داشتن نسبت به وارد كردنِ ديگران به فرايند خدمت بدون حفظ كنترل بر ايشان، نشان گرِ روحيه ى فروتنى ما است. حوصله، مهربانى و اعتماد كليد اصلى اين فرايند است. اگر با ديگران با احترام و اعتماد رفتار كنيم، به احتمال زياد در ازاء همان احترام و اعتماد را دريافت خواهيم كرد. ما مى توانيم از طريق الگو سازى ديگران را راهنمائى كنيم و گفت و گوها را هدايت نموده وكمك كنيم تا تمركز بر روى هدف اصلى حفظ شود بدون اين كه بر روى نتيجه تأثير بگذاريم. حضور و شركت بدون داشتنِ توهم كنترل مى تواند الگوى ما براى باقى عمر باشد. هر توان يا ظرفيتى داشته باشيم، اگر با فروتنى خدمت كنيم آن گاه خدمت مان به NA  توأم با فداكارى و عشق خواهد بود. اگر چه ممكن است برخى افراد فقدانِ فروتنى را يكى از خصايص رهبرى به حساب آورند. اما ما در انجمن اجتناب از خدمت كردن را باعث ايجاد و پرورشِ خود خواهى و بى حوصله گى مى دانيم. خدمت هميشه باعث فروتنى مى شود. ما در حين يادگيرى اين كه چگونه يك خدمتگزار باشيم، مجبور مى شويم تا مشكلات مان را با خود خواهى و خود پرستى حل و فصل كنيم. اگر روزى فراموش كنيم كه فقط جزئى از يك كل هستيم، به مشكل بر خواهيم خورد.

بعضى از لغات هستند كه در NA معنى متفاوتى با باقى دنيا دارند. براى مثال وقتى كه ما درباره ى اعتياد صحبت مى كنيم، منظورمان بيمارئى روحانى است كه بر تمام زمينه هاى زندگى تأثير مى گذارد. زمانى كه درباره ى سلامت عقل مشاركت مى نمائيم، علاقه اى به مفاهيم بالينى آن نداريم، بلكه منظورمان: نگاه كردن به تجارب شخصى مان است كه كمك مى كند تا دركى شخصى كه براى مان كار مى كند را پيدا كنيم. و وقتى كه درباره ى رهبرى در NA  صحبت مى كنيم، منظور اين نيست كه بعضى از اعضاء قدرت و اختيار بيش ترى از ديگران دارند. رهبرى در اين جا به معنى به مشاركت گذاشتن تجربه ى خود با روحيه اى هم راه با فروتنى و اتحاد است. ما رهبرى در NA را توسط خدمت ايثار گرانه تمرين مى كنيم. هر نوع خدمتى را كه به عهده بگيريم، هميشه معتاد در حال عذاب را در تمام فعاليت هايمان به خاطر خواهيم داشت، و در عين حال پذيرش، شهامت و اقدام و عمل را تمرين خواهيم كرد.

قبول مسئوليت يكى از مهم ترين اصولى است كه در NA تمرين مى كنيم، و خدمت يكى از بهترين روش ها براى تمرين مسئوليت پذيرى است. خدمت باعث مى شود تا توسط بهبودى احاطه گرديم و در آن فعال باشيم، درضمن فرصتى براى مان فراهم مى كند تا اصل پذيرش را تمرين كنيم. از طريق در ميان گذاشتنِ تجربه ى خود با ديگر معتادان، شناخت بهترى از خود پيدا مى كنيم. كم تر اتفاق افتاده كه معتادان بتوانند براى مدتى طولانى پاك بمانند، بدون اين كه خدمتِ ايثار گرانه را به نوعى تمرين كنند. درست است كه NA به رايگان بخشش مى كند، اما توان ما در دريافت از برنامه محدود است. پس از مدتى پاكى، نه از طريق دريافت بلكه از طريق بخشش است كه نعمت هاى برنامه را تجربه خواهيم كرد. كار اصلى از اين مرحله شروع مى شود، كه همه گى ما نيز آماده گى انجام آن را نداريم. ما بايد اقدام به كاشتن بكنيم تا بتوانيم نعمت ها را درو كنيم. بهبودى به هم راه خود مسئوليت را مى آورد، كه با فبول مسئوليت براى بهبودى شخصى مان شروع مى شود.

بعضى اوقات پاسخ گو بودن، خود نوعى نعمت است. براى آن دسته از ما كه تجربه ى زيادى با قبول مسئوليت ندارند، پاسخ گو بودن مى تواند درسِ خوبى باشد. ديگرانى كه تجربه ى فراوانى با قبول مسئوليت دارند، نيز مى توانند در خدمت ، چگونه رها كردن را بياموزند. انعطاف پذيرى، تحمل و تعادل اصولى هستند كه ما از طريق خدمت كردن تمرين مى كنيم.

ما ياد مى گيريم كه اتحاد را تمرين كنيم،  حتى زمانى كه براى مان خوش آيند نباشد و همين طور فرصتى دست مى دهد تا شهامت را تمرين نمائيم. يكى از اعضاء مشاركت مى كرد كه: ” تمام عمر من احساس مى كردم كه از ديگران كم تر هستم. اگر حتى غريبه اى به من اخم مى كرد، تمام روز من خراب مى شد. خدمت كمك كرد تا دوباره احساس ارزش كنم.”

قبول مسئوليت، مهم ترين اصلNA, درون NA, تجربه معتادان, خدمتگزار NA, 

 

پاک زیستن فصل 7 ص 289-287

قبول مسئوليت، مهم ترين اصلNA, درون NA, تجربه معتادان, خدمتگزار NA, 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!