فروتنی,ابزار پاکی,خیر بهبودی,خویشتن پذیری معتاد,تمرین ازخودگذشتگی

فروتنی

فروتنی,ابزار پاکی,خیر بهبودی,خویشتن پذیری معتاد,تمرین ازخودگذشتگی

بهبودی سفری است همراه با تجاربی که به کمک ابزارهای بهبودی به سختی به دست آمده اند. این همیشه مثل یک تعریف طعنه آمیز بوده است که از یک سو به من خویشتن پذیری و احساس ارزش داده است ولی درعین حال مُدام به من گوش زد می کند که من آن چنان هم مهم نیستم، و از خیلی مهم بودن فاصله زیادی دارم. ” فروتنی” کلمه ای است که ما مکرراً می شنویم. مهم ترین شخص در هر جلسه ای تازه وارد است؛ زیرا ما نمی توانیم آن چه را که داریم بدون بخشیدن آن حفظ کنیم. علیرغم این، با پنج سال پاکی، بخشی از وجود من می خواهد که مغرور بماند و هرزمان که اصطلاح ” مهم ترین شخص” را می شنود، پاداشش را طلب می کند. امّا این درست است، مهم ترین شخص تازه وارد است. ولی برای این معتاد، نیروی برتر من، هم فرصت تمرینِ از خودگذشتگی و خیرخواهی را به من می دهد و هم فرصت تمرینِ فروتنی.
دیدن یک تازه وارد به من یادآوری می کند که از کجا آمده ام. اما گاهی اوقات این موضوع تحت الشعاع قرار می گیرد، تحت الشعاع هدیه ناامیدیِ تازه وارد. من گوش فرا می دهم، نظاره می کنم و احساس می کنم. روشن بینیِ آنها را می شنوم، اشتیاقشان را می بینم و امیدواریِ آنها را حس می کنم. فروتنی,ابزار پاکی,خیر بهبودی,خویشتن پذیری معتاد,تمرین ازخودگذشتگی
آنها ممکن است که طالب آن چه که ما داریم باشند یا نباشند ولی من از وجود آنها خیلی بهره برده ام. سطح صداقت، روشن بینی و تمایل آنها برای حل مساله مواد مخدر، مرا به گرفتن ترازنامه شخصیم و تلاش برای به کارگیری آن اصول برای حل مساله شخصیِ خودم ترغیب می کند.
فروتنی به من اجازه می دهد که آموزش پذیر بمانم، حتی از طریق تازه وارد. هرکسی که در یک جلسه معتادان گمنام حضور پیدا می کند، با حضورش در جلسه پیامی را منتقل می کند‌.
امیدوارم که همچنان بازگردید.

تونی اِل
مجله ان ای تایمز، اکتبر ۲۰۲۱

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!