فقط برای امروز 14 مرداد,شکل افکار ما,آرمان های یک معتاد,نواقص فکری معتاد,افکار و زندگی معتاد

شکل افکار ما (فقط برای امروز 14 مرداد)

فقط برای امروز 14 مرداد,شکل افکار ما,آرمان های یک معتاد,نواقص فکری معتاد,افکار و زندگی معتاد

از طریق شکل دادن افکار خود با آرمان های روحانی، برای تبدیل شدن به فرد دلخواه خود آزادی پیدا می کنیم.

کتاب پایه

اعتیاد افکار ما را به روش خاص خود شکل داد، وقتی بیماری ما کاملاً بر زندگی ما غلبه کرد، شکل افکار ما، هر شکلی که ممکن است زمانی بوده باشد، معیوب می شود. خود مشغولی و وسوسه برای مصرف مواد، روحیه، اعمال و شکل زندگی ما را نیز تحت تأثیر قرار داد.

هر یک از آرمان های روحانی برنامه ما، یکی از نواقص فکری ما را که در دوران اعتیاد فعال به وجود آمده، برطرف می کند، تأثیر انکار از طریق اقرار، پنهان کاری از طریق صداقت، انزوا از طریق دوستی و نومیدی از طریق ایمان به نیرویی برتر و مهربان خنثی می شود،  آرمان های روحانی که در دوران بهبودی پیدا می کنیم، شکل افکار و زندگی ما را به وضعیت طبیعی خود باز می گرداند.

این “وضعیت طبیعی” چیست؟ وضعیتی است که به درستی برای خود جستجو می کنیم، انعکاسی از عالی ترین رؤیاهای ما،  از کجا متوجه این موضوع می شویم؟ از آنجایی که افکار ما در دوران بهبودی از طریق آرمان هایی روحانی شکل گرفته است که آنها را از طریق برقراری رابطه با خداوندی که در NA شناخته ایم، به دست آورده ایم.

اعتیاد دیگر افکار ما را شکل نمی دهد، امروز، زندگی ما از طریق بهبودی و نیروی برتر تحت تأثیر قرار گرفته است.

فقط برای امروز 14 مرداد,آرمان های یک معتاد,نواقص فکری معتاد,افکار و زندگی معتاد

فقط برای امروز : به آرمان های روحانی اجازه می دهم افکار مرا شکل دهند، در این طرح، شکل نیروی برتر خود را پیدا می کنم.

فقط برای امروز 14 مرداد,آرمان های یک معتاد,نواقص فکری معتاد,افکار و زندگی معتاد

Views: 776

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!