شکست قدم دوازدهم,فقط برای امروز 3 مرداد,بذر بهبودی از اعتیاد,ذهن معتاد,بهترین جاذبه‌ ی NA

شکست قدم دوازدهم (فقط برای امروز 3 مرداد)


شکست قدم دوازدهم (فقط برای امروز 3 مرداد)

شکست قدم دوازدهم,فقط برای امروز 3 مرداد,بذر بهبودی از اعتیاد,ذهن معتاد,بهترین جاذبه‌ ی NA

با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.

قدم دوازدهم

***

چیزی مانند “شکست” قدم دوازدهم وجود ندارد، حتی اگر کسی که به او پیام رسانده‌ایم، پاک نشود، دو هدف را به انجام رسانده ایم، بذر بهبودی را در ذهن معتادی که با او تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت گذاشته ایم، کاشته ایم.

خود ما روز دیگری را در پاکی به سر برده ایم، یک معتاد در حال بهبودی به ندرت تماس قدم دوازدهم را با چیزی غیر از سپاسگزاری عمیق ترک می کند.

گاهی اوقات قدم دوازدهم را بدون فهم آن انجام می دهیم، اگر همکاران یا سایر آشنایان ما از پیشینه ما قدری اطلاع داشته باشند و مشاهده کنند که امروز به چه افرادی تبدیل شده ایم، در صورتی که دوست یا عزیزی داشته باشند که به کمک ما نیاز دارد می دادند کجا بروند، ما اغلب بهترین جاذبه‌ای هستیم که NA ارائه می‌دهد!

برای بسیاری از معتادان، قدم دوازدهم سنگ زیر بنای بهبودی است، واقعاً معتقدیم «فقط با مشارکت کردن آنچه كه داریم می‌توانیم آن را حفظ كنیم.” پارادوکس موجود در قدم دوازدهم معلوم است، چرا که ما از طریق بخشش، دریافت می کنیم.

***

شکست قدم دوازدهم,فقط برای امروز 3 مرداد,بذر بهبودی از اعتیاد,ذهن معتاد,بهترین جاذبه‌ ی NA

فقط برای امروز :  به خاطر می سپارم که الگوی زندهای از قدم دوازدهم هستم، وقتی سعی در رساندن پیام به معتادی دیگر می کنم، “شکست” نخواهم خورد.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!