زندگی با تجربیات روحانی,فقط برای امروز 22 اردیبهشت,کمک به معتاد,منبع بهبودی,ماهیت واقعی اعتیاد

زندگی با تجربیات روحانی (فقط برای امروز 22 اردیبهشت)


زندگی با تجربیات روحانی (فقط برای امروز 22 اردیبهشت)

زندگی با تجربیات روحانی,فقط برای امروز 22 اردیبهشت,کمک به معتاد,منبع بهبودی,ماهیت واقعی اعتیاد

برای اینکه مراقبه ارزشمند باشد، نتایج آن باید در زندگی روزانه نمایان شود.

کتاب پایه

***

طی انجام برنامه، نشانه های غیر مستقیم بسیاری از حضور نیرویی برتر در زندگی به ما داده شده است: احساس پاکی که در بسیاری از ما از طریق برداشتن قدم پنجم ایجاد می شود؛ احساسی که در هنگام جبران خسارت به ما می گوید سرانجام در مسیر درستی قرار گرفته ایم؛ احساس رضایتی که در نتیجه کمک به معتادی دیگر به دست می آوریم.

اما مراقبه هر از گاهی نشانه های فوق العادهای از حضور نیروی برتر در زندگی ما به دنبال دارد، این تجربیات بدین معنا نیست که ما کامل شده ایم یا “معالجه” شده ایم، بلکه نمونه هایی است که از سوی منبع بهبودی پیش روی ما گذاشته شده است و ماهیت واقعی چیزی را که در معتادان گمنام جستجو می کنیم، به ما یادآور می شود و ما را به ادامه مسیر روحانی نیز تشویق می کند.

این تجربیات بی تردید نشان می دهند که ما وجود نیرویی بسیار برتر از خود را احساس کرده ایم، اما چگونه این نیروی فوق العاده را در زندگی عادی خود ممزوج می کنیم؟ دوستان NA، راهنما و افراد دیگر در جامعه ممکن است در موضوعات روحانی بسیار آبدیده تر از ما باشند، اگر از آنها بخواهیم، می توانند به ما در به کار بردن متناسب تجربیات روحانی در الگوی طبیعی بهبودی و رشد روحانی کمک کنند.

***

زندگی با تجربیات روحانی,فقط برای امروز 22 اردیبهشت,کمک به معتاد,منبع بهبودی,ماهیت واقعی اعتیاد

فقط برای امروز : همه راه کارهای مورد نیاز برای درک تجربیات روحانی خود و ممزوج کردن آنها در زندگی روزمره خود را جستجو می کنم. 

کمک به معتاد,منبع بهبودی,ماهیت واقعی اعتیاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!