زدودن دلیل تراشی از بهبودی,فقط برای امروز 16 اسفند,روش های کهنه معتاد,خودفریبی معتاد,برههای بهبودی

زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)


 

زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

زدودن دلیل تراشی از بهبودی,فقط برای امروز 16 اسفند,روش های کهنه معتاد,خودفریبی معتاد,برههای بهبودی

در نتیجه قدمهای دوازده گانه قادر به تحمل روش های کهنه خودفریبی نیستم.

کتاب پایه

***

همه ما دلیل تراشی می کنیم، گاهی اوقات به دلیل تراشی خود واقف هستیم و آن را می پذیریم، ولی باز هم بر اساس دلیل تراشی های خود رفتار می کنیم! وقتی به یک دلیل یا دلیلی دیگر نتیجه می گیریم که اصول ساده برنامه به درد ما نمی خورد، بهبودی می تواند بسیار دردناک شود.

با کمک راهنما و سایر افراد حاضر در NA به تدریج می توانیم بهانه هایی را که برای رفتار خود می آوریم، بررسی کنیم، آیا فکر می کنیم برخی اصول به درد ما نمی خورد؟ آیا معتقدیم که در معتادان گمنام بیشتر از همه می دانیم، حتی بیشتر از کسانی که برای سالیان زیاد پاک بوده اند؟ چه چیزی باعث می شود فکر کنیم افرادی بسیار ویژه هستیم؟

شکی نیست که می توانیم برای مسیر خود در برههای از بهبودی به طور موفقیت آمیز دلیل تراشی کنیم. اما باید صادقانه با حقیقت روبرو شویم و عمل کردن بر اساس آن را شروع کنیم.

اصول قدمهای دوازده گانه ما را به سوی زندگی جدیدی در بهبودی هدایت می کنند، برای دلیل تراشی مجالی وجود ندارد.

***

زدودن دلیل تراشی از بهبودی,فقط برای امروز 16 اسفند,روش های کهنه معتاد,خودفریبی معتاد,برههای بهبودی

فقط برای امروز : نمی توانم قدمها را کار کنم و به خودفریبی نیز ادامه دهم، فکر خود درباره دلیل تراشی ها را بررسی می کنم، آنها را برای راهنمای خود آشکار می کنم و از آنها رهایی می یابم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!