روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان

روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان


روز یادگیری در H&I بریتانیا

روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان

شنبه : ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰

برابر با شنبه : ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹

ساعت : ۱۶ الی ۲۰ به وقت ایران

مشارکت، کارگاه، پرسش و پاسخ

(جلسه ضبط می شود)

Zoom ID : 899 8478 8066

Password: CONCEPTS

 

هدف کمیته H&Iچیست؟

رساندن پیام به معتادانی که دسترسی کامل به جلسات انجمن معتادان گمنام را ندارند .

روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان

هدف کمیته چیست؟

هدف یک جلسه H&I ، رساندن پیام بهبودی به معتادانی است که دسترسی کامل به جلسات مرتب انجمن معتادان گمنام را ندارند.

جلسهH&I چیست ؟
جلسات H&I ، به جزء اماکنی که مخصوص نگهداری زندانی هایی با حبس طولانی مدت است، قصد دارد معتادان را با مبانی برنامهNA آشنا سازد.
برای درک روشن از یک جلسه H&I، مهم است که ساختار خدماتی مان را بشناسیم.
جلسه H&I، عموما خدمتی است که توسط کمیته فرعی H&I وابسته به کمیته خدماتی ناحیه یا کمیته شهری، برگزار میشود.
این جلسات در بیمارستانها،مراکز درمانی، مراکز بازپروری، زندانها و دارالتادیب ها برگزار می گردد.
این جلسه قالب یک جلسه NA را ندارد وضروری است که همیشه تحت نظارت یک کمیته فرعی H&I برگزار گردد.

روش اجرای خدمات در کمیتهH&I :

• اجرای پانل های پیام رسانی
.ارائه نشریات

من چگونه می توانم در این خدمت سهیم باشم؟

یک کمیته فرعیH&I کمیته شهری یا ناحیه، مرکز برنامه ریزی وسازماندهی است.
این کمیته، مکان ایده آلی برای شروع به سهیم شدن است!
اولین چیزی که باید انجام دهیم، حضور دریک جلسه کمیته فرعی H&I کمیته شهری یا ناحیه و آشناشدن با اعضای جدید وعلاقه مند است.
این جلسات آشنایی، به اعضا کمک میکنند تا با اطلاعات و سن پاکی ای که برای خدمت در H&I لازم است آشنا شوند.

در این جلسات ،اعضاء برای رساندن پیام به مراکز انتخاب می شوند.
به طور معمول گام بعدی، شرکت در یک جلسه H&I به عنوان یک ناظر است.
در این مرحله، اعضاء یک درک اولیه از ارائه خدمت درH&I را کسب کرده و در مورد نحوه و سطح شرکت کردن در این خدمت ، تصمیم می گیرند.

چرا من در این خدمت سهیم شوم ؟

خدمت رسانی در بیمارستان ها و زندانها، فرصت ارزشمندی را در اختیار معتادان قرار می دهد تا آنها سپاسگزاری خود را در نشان داده،

احساس مسئولیت خود را ارضاء کرده وپیام NA را بدون هیچگونه چشم داشتی، منتقل کنند.
همچنین این خدمات، ابزارموثری است که به پاک ماندن ما کمک می کند وباعث میشود به جلسات ادامه دهیم.
پیامH&I مثل پیام NA است: هرمعتادی می تواند مصرف موادمخدر را متوقف کرده، میل به مصرف را از دست داده و راه جدیدی برای زندگی بیابد.
هدیه ای که ما آن را تقسیم می کنیم ، امید و رهایی از اعتیاد فعال از طریق برنامه معتادان گمنام است.
هر عضوء NA که مایل به انتقال این پیام باشد، به شرکت در ارائه خدمت در H&I تشویق می شود.
روشهای زیادی برای خدمت کردن در انجمن معتادان گمنام وجود دارد و بسیاری از ما متوجه شده ایم که خدمت رسانی در H&I ، رضایت بخش ترین بعد بهبودی ماست.
ما امیدواریم که این مطالب، شما را جهت شرکت در خدمت رسانی در H&I تشویق کرده تا خودتان این رضایت را تجربه کنید!

بسیاری از اعضای معتادان گمنام، متوجه شده اند که خدمت در بیمارستان ها و زندان ها بخش مهمی از بهبودی شخصی شان را تشکیل داده است.
اعضای ما که فعالانه در ارائه خدمات به بیمارستان ها و زندان ها شرکت می کنند، منابع بسیار مهمی در انجمن به حساب می آیند.
تعهد به خدمات رسانی در بیمارستان ها و زندان ها ، یکی از روشهای بسیاری است که از طریق آن می توان در ساختار خدماتی NA شرکت کرد

و به ما کمک میکند احساس کنیم بخشی از انجمن مان هستیم.
ما می دانیم که اعتیاد فعال، به مراکز بازپروری، زندان و مرگ منتهی می شود.
در ضمن هدف اصلی NA، رساندن پیام بهبودی به معتادی است که هنوز در حال عذاب است، پس جای تعجب نیست

که رساندن پیام بهبودی NA به بیمارستان ها و زندان ها،یکی از اولویت های ماست.
اعضایNA ، با تشکیل کمیته های بیمارستان ها و زندان ها (H&I) در سراسر جهان دائما این باور را حمایت کرده اند.
با این حال بعضی از اعضای NA، به این دلیل که هیچ وقت دستگیر و زندانی نشده و در بیمارستان نیز بستری نگشته اند،

تمایلی به خدمت رسانی در بیمارستان ها و زندان ها ، از خود نشان نمی دهند.
همه ما با اتکا بر تجربه های شخصی مان و یک آمادگی مناسب ، به گونه ای منحصر به فرد شایستگی رساندن پیام بهبودی مان را دارد

کمیته بیمارستان ها,و زندان ها

 

تاریخچه برگزاری اولین جلسه درزندانها؟

اولین جلسه درسال ۱۹۶۲توسط زندانیان معتاددرزندان والاوالا درایالت واشنگتن برگزار شد ، به مرور زمان یک جلسه تبدیل به چند جلسه درهفته شد .

تاثیر این جلسه درزندان آنقدرقوی بودکه وقتی چندنفرازاعضاءآزادی مشروط گرفتند، درسال ۱۹۶۳و۱۹۶۴جلسات بهبودی رادر شهر سیاتل راه اندازی نمودند

کمیته بیمارستان ها,و زندان ها

روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان

تاریخچه شکل گیری کمیته H&I در ایران؟

شورای منطقه ای ایران درسال۱۳۸۰بنابرنیازتوسعه پیامNAوتصمیم نمایندگان نواحی اقدام به راه اندازی این کمیته نمود

واین کمیته طی دومرحله مراجعه همراه بااطلاع رسان درزندان قرچک به دلیل آگاهی مسئولین بازپروری قرچک ازانجمن معتادان گمنام

ونوع فعالیت این کمیته از ادامه فعالیت بازماند واین روندتاسال۱۳۸۲ادامه داشت .

درسال ۱۳۸۲ بادیگرنمایندگان نواحی ایران تصمیم به ادامه فعالیت این کمیته باانتخاب یک مسئول جدیددرشورای منطقه گرفتند.

بار دیگر نقطه شروع بازپروری قرچک بودواین بارموفقیتی حاصل شد که آغازی بود برای رساندن پیام نجات وامید به کسانی که شاید انتظارش رانداشتند.

روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان

اولین موفقیت،

برگزاری هفته ایی۲جلسه دراین بازپروری بود که بعدازگذشت ۲ماه به۳جلسه درهفته رسید، درمهرماه ۱۳۸۲ این کمیته اقدام به جذب خدمتگزاروتشکیل کمیته نمود

و اولین جلسه هماهنگی رابامسئولین H&Iچندناحیه برگزارکرد.

امروزتمامی نواحی NAایران ازداشتن کمیتهH&Iبهرمندند وباجذب خدمتگزاران عاشق، علاوه برزندانهااقدام به برگزاری پانل پیام رسانی

درمراکزدرمانی که معتادان اغلب امکان دسترسی به پیام NAراندارند می نمایند.

روز یادگیری در H&I بریتانیا,جلسات مرتب انجمن,فرصت در اختیار معتادان

آرزوی مااین است

که باتلاش وفعالیت خدمتگزاران این کمیته،به تمامی معتادانی که از شیندن پیام NAبه هردلیلی محرومند دسترسی پیدا کنیم

درحال حاضر با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین انجمن معتادان گمنام و سازمان زندانهای کل کشور ارائه این خدمات

در تمامی زندانهای سراسر کشور توسط کمیته بیمارستانها و زندانها در حال اجرا می باشد.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!