رساندن پیام هزينه دارد

 رساندن پیام هزينه دارد, بخشندگی معتادان, پول لازمه خدمات, NA قابل اتکا, نشاط در معتادان,

 بدنه هاى خدماتى نيز مانند گروهها، هر گونه كمك خارجى از NA را رد مى كنند. اگر چه كه بدنه هاى خدماتى ما مستقل و متكى به خود نيستند. اعضاء و گروهها راه را به ايشان نشان مى دهند و حمايت لازم از ايشان را جهت ادامه خدمت فراهم مى كنند و بدنه هاى خدماتى نيز در محدوده اين راهكارها و حمايت ها فعاليت مى كنند. اكثر اوقات و در بيشتر جاها در انجمن، بدنه هاى خدماتى از لحاظ بودجه در تنگنا هستند. ايمان قوى و كوشش فراوان خالق انجمن ما بوده است و همين روحيه ايثار، ابتكار و نشاط امروزه ما را پا بر جا نگه داشته است.

در نتيجه هيجان رساندن پيام NA از طريق خدمت، پى مى بريم كه هنوز چه قدر زياد كار براى انجام دادن باقى است. شور و شوق ما به NA زندگى مى بخشد، اما در همان حال نيز مى تواند باعث از دست رفتن آن شود. اگر بيش از توان مان براى خود تعهد ايجاد كنيم، احساس نوميدى و يأس قديمى باز هم در وجودمان رخنه خواهد كرد. زمان لازم تا خدماتى بوجود آوريم كه بتوانيم آن را حفظ كنيم، كه اين خدمات خود ما را نيز حفظ خواهد كرد. ما مسئول هستيم كه مراقب باشيم تا فعاليت هاى خدماتى مان سازنده باشد و نه منهدم كننده. صرف زمان و انرژى لازم جهت بوجود آوردن خدمات با ثبات و قابل اتكا زمانى مفيد است كه انجمن محلى NA نيز با ثبات و قابل اتكا باشد.

وقتى كه از بدنه هاى خدماتى خود مى خواهيم تا كارى را انجام دهند، لازم است تا منابع لازم جهت انجام كار را نيز در اختيار شان قرار دهيم، به اين معنى كه از آنها توسط زمان، پول و دلگرمى خود حمايت مى كنيم. علاوه بر اينكه اطمينان حاصل مى كنيم تا حمايت لازم را فراهم نماييم، لازم است درباره حفظ و استمرار اين خدمات نيز هر بار كه از بدنه هاى خدماتى مى خواهيم تعهدى را بر عهده بگيرند، تعمق كنيم، تا مطمئن شويم كه: آيا انجمن محلى تمايل دارد از اين خدمات در طولانى مدت حمايت كند؟ ما درباره اينكه قبول اين ميزان از تعهد در كنار تعهداتى كه از قبل داريم، واقع گرايانه است. اعتماد به اين فرآيند و به نيروى برتر كمك مى كند تا بين چيز هايى كه مى خواهيم، چيز هايى كه احتياج داريم و چيز هايى كه قادر به انجامش هستيم تفاوت قائل شويم.

پيام ما رايگان است، اما رساندن آن هزينه دارد. پول يك لازمه جهت فعاليت هاى خدماتى ما است، و پولى كه طريق سبد جمع آورى مى شود خيلى از وقت ها جهت پوشش هزينه ها كافى نيست. هزينه خيلى از دستاورد هاى ما در خدمت توسط برگزارى رويداد ها، فروش محصولات و نشريات و غيره تهيه شده است. البته اين كار باعث بحث و جدل و مشاجرات فراوان گرديده است و اين واقعيت هميشه پا بر جا ست كه: درآمد ما توسط اعانه مستقيم اعضاء تأمين كننده هزينه هاى خدماتى NA نيست. به كارگيرى اين سنت به اين معنى نيست كه براى يكديگر در مورد اعانه نا كافى اعضاء سخنرانى كنيم.

 اگر درآمد زايى براى رويدادهايمان مهم تر از حمايت از گروههايمان باشد يا دسترسى به معتادان جامعه شود، بايد دوباره اولويت ها يمان را بررسى كنيم. بايد از خود بپرسيم كه آيا پول باعث انحراف مان شده؟ آيا دارد به اتحادمان كمك مى كند يا باعث تفرقه شده است، و آيا داريم هدفمندى خود را از دست مى دهيم؟ حسن نيت و اشتياق هر دو جذاب هستند، و هر زمان كه مى بينيم اعانات ما به درستى هزينه مى شوند، تصميم مى گيريم كه بيشتر اعانه كنيم.

اگر زمانى به نظر رسد كه درآمد زايى مهم ترين كارى است كه انجام مى دهيم، به طور يقين اولويت هاى ما به هم ريخته و نامتناسب است. براى يك بدنه خدماتى كه خود هزينه هايش را پرداخت مى كند يا جهت پوشش آن به برگزارى رويداد ها و همايش ها وابسته است، بسيار آسان است كه پاسخگويى به گروهها را فراموش كند. مفاهيم يادآور مى شوند كه هيئت ها و كميته هاى خدماتى ما بايد هميشه به گروههايى كه به آنها خدمت مى كنند پاسخگو باشند و سنت دوم هم مى گويد كه در نهايت هميشه همه چيز در كنترل يك نيروى برتر است.

 در همين لحضه كه ما در حال خواندن اين كتاب هستيم. معتادانى وجود دارند كه در حال بدست آوردن اميد و رهايى در زندان هستند. معتادان در انزوايى هستند كه آنلاين از طريق پست، و همايش يا كارگاه هاى خدماتى با اعضاى NA در تماس هستند. جلسات NA در حال شروع در مكان هايى است كه قبلاً در آنجا وجود نداشت. جايى در اين دنيا در همين لحظه، معتادان در جلسه معتادان گمنام به گرد هم آمده اند. همه اينها در حال اتفاق است به خاطر انرژى، عشق، كار سخت، تعهد و بخشندگى معتادانى كه از سر يأس و درماندگى به گرد هم آمده اند تا راه تازه اى براى زندگى پيدا كنند.

كتاب روح سنتها: سنت هفتم، درحين خدمت

 رساندن پیام هزينه دارد, بخشندگی معتادان, پول لازمه خدمات, NA قابل اتکا, نشاط در معتادان,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

 رساندن پیام هزينه دارد, بخشندگی معتادان, پول لازمه خدمات, NA قابل اتکا, نشاط در معتادان,

 رساندن پیام هزينه دارد, بخشندگی معتادان, پول لازمه خدمات, NA قابل اتکا, نشاط در معتادان,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!