راهنمایی خداوند,فقط برای امروز 14 آبان,دوران اعتیاد اجباری,دوران اعتیاد نابودکننده

راهنمایی خداوند (فقط برای امروز 14 آبان)


راهنمایی خداوند (فقط برای امروز 14 آبان)

راهنمایی خداوند,فقط برای امروز 14 آبان,دوران اعتیاد اجباری,دوران اعتیاد نابودکننده

« نیروی برتر ما همواره در دسترس ماست. وقتی آگاهی از اراده خداوند برای خود را درخواست می کنیم، راهنمایی دریافت می کنیم. »

کتاب پایه

***

گرفتن تصمیم درست همواره آسان نیست. این مسئله به ویژه درباره معتادانی که برای اولین بار زندگی بر اساس اصول روحانی را یاد می گیرند، صادق است. در دوران اعتیاد، دچار رفتارهای اجباری ضداجتماعی و خود نابودکننده شدیم.

وقتی مشکلی به وجود می آمد، از این رفتارهای اجباری منفی استفاده می کردیم. بیماری ما، ما را برای گرفتن تصمیمات درست آماده نمی کرد.

امروز، برای کسب راهنمایی مورد نیاز خود از نیروی برتر کمک می خواهیم. متوقف می شویم؛ دعا می کنیم و برای کسب راهنمایی با آرامش به ندای درونی خود گوش می دهیم. به باور رسیده ایم که می توانیم به نیرویی برتر از خود اطمینان کنیم. این نیرو هر وقت که بدان نیاز داریم در دسترس ماست. تنها باید برای آگاهی از اراده خداوند برای ما و قدرت اجرای آن دعا کنیم.

هر بار که این کار را انجام می دهیم، هر بار که در حین سردرگمی، راهنمایی کسب می کنیم، ایمان ما رشد می کند. هر چه بیشتر به نیروی برتر خود اطمینان می کنیم، درخواست راهنمایی آسانتر خواهد شد.

نیرویی را پیدا کرده ایم که در دوران اعتیاد بدان نیاز داشتیم، نیرویی که همواره در دسترس ماست. برای کسب راهنمایی مورد نیاز خود جهت زندگی کامل و رشد روحانی، تنها باید ارتباط خود را با خداوندی که درک می کنیم، حفظ کنیم.

***

راهنمایی خداوند,فقط برای امروز 14 آبان,دوران اعتیاد اجباری,دوران اعتیاد نابودکننده

فقط برای امروز: نیروی برتر من منبع راهنمایی روحانی در درون من است که می توانم همواره از او کمک بخواهم. اگر امروز به راهنمایی نیاز داشتم، آگاهی از اراده نیروی برتر را درخواست می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!