رابطه ما با نیرویی برتر,فقط برای امروز 9 آبان,فرآیند بهبودی رشد و تغییر

رابطه ما با نیرویی برتر (فقط برای امروز 9 آبان)


رابطه ما با نیرویی برتر (فقط برای امروز 9 آبان)

رابطه ما با نیرویی برتر,فقط برای امروز 9 آبان,فرآیند بهبودی رشد و تغییر

« بهبودی مداوم به رابطه ما با خداوندی مهربان بستگی دارد که به ما توجه می کند و آنچه انجام آن را برای خود غیر ممکن می یابیم برای ما انجام می دهد.»

***

کتاب پایه

کارکرد قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام، شروعی مجدد در زندگی و راهنمایی لازم برای زندگی در دنیا را در اختیار ما قرار می دهد. اما قدم ها چیزی فراتر از شروعی مجدد است. وقتی حداکثر تلاش خود را برای کارکرد قدمها به کار می گیریم، رابطه ای با نیروی برتر شخصی خود برقرار می کنیم.

در قدم سوم، تصمیم می گیریم به خداوندی مهربان اجازه دهیم زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد. بیشتر شهامت، اعتماد و تمایل مورد نیاز ما برای پشت سر گذاشتن قدمهای متوالی از این تصمیم نشأت می گیرد. در قدم هفتم، حتی فراتر می رویم و از نیروی برتر می خواهیم زندگی ما را تغییر دهد. قدم یازدهم راهی برای بهبود بخشیدن به این رابطه است.

بهبودی فرآیند رشد و تغییر است و طی این فرآیند زندگی ما احیا می شود. قدمهای دوازده گانه نقشه راه و دستورالعمل های معینی به منظور ادامه بهبودی هستند. اما پشتیبانی مورد نیاز ما برای ادامه قدمها از ایمان ما به نیرویی برتر و اعتقاد به اینکه همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، نشأت می گیرد. ایمان شهامت لازم برای عمل را در اختیار ما قرار می دهد. هر قدمی که برمی داریم، از طریق رابطه ما با خداوندی مهربان پشتیبانی می شود.

***

رابطه ما با نیرویی برتر,فقط برای امروز 9 آبان,فرآیند بهبودی رشد و تغییر

فقط برای امروز به خاطر می سپارم که منبع شهامت و تمایل من، رابطه من با نیروی برتر است.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!