دعای صادقانه,فقط برای امروز 15 خرداد,حقیقت گذشته معتاد,معتاد راستگوتر,راز دل معتاد

دعای صادقانه (فقط برای امروز 15 خرداد)


دعای صادقانه (فقط برای امروز 15 خرداد)

دعای صادقانه,فقط برای امروز 15 خرداد,حقیقت گذشته معتاد,معتاد راستگوتر,راز دل معتاد

اگر چه عمل کردن بر اساس صداقت دشوار است، اما سزاوار بیشترین پاداش است.

کتاب پایه

***

صادق بودن را چقدر مشکل می پنداریم! بسیاری از ما وقتی به NA می آییم از اینکه چه اتفاقی در زندگی ما افتاده، چنان سردرگم هستیم که گاهی ماهها و سالها طول می کشد به این سردرگمی سر و سامان دهیم.

حقیقت گذشته ما همواره همان طور که گفته ایم نیست، چگونه می توانیم راستگوتر بودن را شروع کنیم.

بسیاری از ما صداقت در هنگام دعا را آسانترین راه می یابیم، گاهی اوقات متوجه می شویم که از باز گفتن کل حقیقت به معتادان انجمن خود رنج می بریم، احساس اطمینان می کنیم اگر بگذاریم دیگران ما را همان طور که واقعاً هستیم بشناسند، پذیرفته نخواهیم شد.

زندگی کردن طبق انتظار خود با تصویر “بی نهایت آراسته و فوق العاده ای” که بسیاری از ما مجسم کرده ایم، دشوار است! در دعا از سوی نیروی برتر خود مورد اجابت قرار می گیریم و این امر به ما اجازه می دهد راز دل خود را صادقانه آشکار کنیم.

وقتی این صداقت را در ارتباط با خداوندی که درک می کنیم به کار می گیریم، اغلب متوجه تأثیر خفیف آن بر ارتباطات خود با دیگران می شویم، به صادق بودن عادت میکنیم.

در هنگام صحبت در جلسات و کار کردن با دیگران عمل صادقانه را شروع می کنیم، در عوض، متوجه غنی شدن زندگی خود از طریق روابط دوستانه عمیق می شویم، حتی درمی یابیم می توانیم با خود نیز صداقت بیشتری داشته باشیم، یعنی با مهمترین فردی که باید با او صادق باشیم.

صداقت یک ویژگی است که با تمرین پرورش می یابد، راستگویی کامل، همیشه آسان نیست، اما وقتی این کار را هنگام ارتباط با نیروی برتر خود شروع کنیم، ابراز صداقت خود به دیگران را آسانتر می یابیم.

***

دعای صادقانه,فقط برای امروز 15 خرداد,حقیقت گذشته معتاد,معتاد راستگوتر,راز دل معتاد

فقط برای امروز : با خداوند، خود و دیگران صادق خواهم بود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!