جلسه NA داخل فرودگاه

جلسه NA داخل فرودگاه,دوستان همدردمان,غلبه بر وسوسه معتاد,تلاش برای پاک ماندن

پس از برگزاری سی و هفتمین همایش خدمات جهانی اورالندوی فلوریدا برای بازگشت ، در فرودگاه منتظر بودیم، پرواز ما ساعت 7 صبح روز یکشنبه بود، همانطور که می توانید تصور کنید قبل از فرودگاه در همایـش بـوده و لذت بردیم، بــه همیـن دلیـل تـا دیـر وقـت بیـدار مانـده بودیــم.

کمی قبل از سوار شدن به هواپیما به ما اطلاع دادند که پـرواز به تاخیر افتاده و دلیل تاخیر به خاطر تغییر پـرواز و گیت های خروجی بوده است.

مسافران ناراحت بوده و بـا صدای بلند در حال اعتراض بودند، به ناگهان همسرم بـه مـن گفت: ما در یک برنامه روحانی هستیم و بایـد کاری انجام بدهم، شاید بـه یک جلسه فوری نیاز داشته باشیم !

به نظر می رسید دوستان همدردمان ، در فرودگاه حضور داشتند و در این پـرواز بـا ما همسفر بودند، بـه گوشی تلفنم نگاه کردم، برگه های خواندنی جلسات را پیدا کرده و به خـودم گفتم یک جلسه می شود، برگزار کرد. جلسه NA داخل فرودگاه,دوستان همدردمان,غلبه بر وسوسه معتاد,تلاش برای پاک ماندن

با خواندن برگه های خواندی ، تعداد کمی بـه ما نزدیک شدند و با هم گوشه ای از سالن فرودگاه ، نشستیم و جلسه را شروع کردیم، همانطور که جلسه ادامه داشت چند نفر دیگر به جمع ما اضافه شدند ، در طول برگزاری جلسه مردی آمد و نشست، وقتی وقت مشارکت به او داده شد ، گفت: تازه وارد برنامه شده و برای پاک ماندن خیلی تلاش کرده است.

در ادامه گفت هنوز وسوسه دارد و هر زمان که وسوسه می شود ، فورا بـه جلسه رفته و این در فرودگاه هم ، وسوسه به سراغش آمـده و نمی دانست چـه کار کند و حتی وسوسه اینکه به سمت مشروب فروشی برود را هم داشته است ، و گفت که ، چقدر برگزاری این جلسه توانسته است ، به او برای غلبه بر وسوسه اش کمک کند.

وقتی که مشارکت می کرد ، اشک در چشمان هر دو نفر ما موج می زد و بـه یکدیگر نگاه می کردیم، وقتی مشارکتش تمام شد همه اعضای حاضر در جلسه برای او دست زدند و او را در آغوش کشیدیم.

در نهایت پرواز ما آن روز لغو شد، من و همسرم به اتفاق سه نفر دیگر که در آن جلسه با هم آشنا شده بودیم، بعـد از پانـزده ساعت بـا ماشینی که اجاره کرده بودیم، بـه خانه مان رسیدیم.

بارها در مورد معجزه ای که شاهدش بودیم صحبـت کردیم و اینکه ما و همینطور بقیه کسانیکه در آن جلسه حضور داشتند هرگز آن روز به یاد ماندنی را فراموش نخواهیم کرد.

جلسه NA داخل فرودگاه,دوستان همدردمان,غلبه بر وسوسه معتاد,تلاش برای پاک ماندن

نویسنده : (کوین . دی ؛ از ایالت کنتاکی کشور آمریکا)

جلسه NA داخل فرودگاه,دوستان همدردمان,غلبه بر وسوسه معتاد,تلاش برای پاک ماندن

منبع : مجله NAWAY  اکتبر سال 2018

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!