تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان, اعتماد به NA, معتادان خوشنام, زندگی در بهبودی,

تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان, اعتماد به NA, معتادان خوشنام, زندگی در بهبودی,


تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان

تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان, اعتماد به NA, معتادان خوشنام, زندگی در بهبودی,

يكى از امتيازاتِ ترازنامه شخصى نوشتن، اين است كه مجبور نيستيم صبر كنيم تا كسى به ما بگويد چه كسى و چگونه شخصى هستيم. زمانى كه تمايل داشته باشيم بر روى باورها و اعتقادات خود ايستادگى كنيم، سطحِ عميق ترى از خود اتكایی را تجربه مى كنيم. ما توانایی پيدا مى كنيم تا براى خود انتخاب هاى درست بكنيم و بر آن ها ايستادگى كنيم، حتى زمانى كه ديگران به آن ها اعتقادى ندارند. لازم نيست ما حالت تدافعى داشته باشيم، تا بتوانيم بر روى اعتقادات و اصول مان ايستادگى كنيم. توسط ديدگاهِ تازه اى كه به دست آورده ايم، مى توانيم به بهبودى و هوشِ طبيعى خود اعتماد كنيم. معتادان هوش طبيعىِ بسيار خوب، اما انگيزه هاى بسيار بدى دارند. تميز دادنِ اين دو از يکديگر به زمان نياز دارد. راهنما يا دوستان مورد اعتماد مى توانند به ما كمک كنند تا فرق بين ميل و آرزو را با اجبار و اضطرار تشخيص دهيم.

ما ممكن است انتخاب كنيم كه تغيير نماییم يا ممكن است تغيير در نتيجه ى شرايطى خارج از كنترل ما رخ دهد. زندگى ما نياز به حفاظت و مراقبت دائم دارد و تعريف ما از موفقيت نيز بر اساس شرايط زندگى تغيير مى كند. يكى از اعضا مشاركت مى كرد: ” من در تمام زمينه هاى زندگى موفق بودم. اما بعد از تغيير شغل و نقل مكان به يک شهر جديد، همه چيز به يک باره از بين رفت، موفقيت، احترام به نفس و حتى لذتى كه از شركت در جلساتِNA مى بردم. من يک عضو قديمى بودم ولى نمى دانستم كه چه بايد بكنم. آن زمان بود كه فهميدم بهبودى و ارزش هاى من بر پايه ی چيزى خارج از وجودم بنا گرديده است. به همين دليل وقتى كه موفقيت و تأييد ديگران از بين رفت، من هم فروريختم و سقوط كردم. لازم بود تا از زاويه ى ديگرى دوباره قدم ها را كار كنم و ديدگاهِ تازه اى پيدا كنم. ” مقايسه ى مشكلاتِ فعلى مان با مشكلاتى كه در دوران اعتيادِ فعال داشتم، راه فرارى است براى اجتناب از روبرو شدن با آن ها. بعضى اوقات ما كش مكش ها و دست وپا زدن هاى خود را به اين عنوان كه ” مشكلاتى در بشقاب طلا” هستند و بايد آن ها را به چشم نعمت و فرصت نگاه كرد، كوچک مى شماريم. اما اگر بخواهيم آن ها را نديده بگيريم، آن گاه ممكن است ” لغزش در بشقاب طلا” نصيب مان گردد. در نهايت بايد بدانيم كه موفقيت را نمى توان با ظاهر سنجيد، بلكه فقط مى توان آن را با مقياس درونى اندازه گرفت. زمانى كه اصول را در زندگى بكار گيريم در خيلى از مسائل موفق خواهيم شد.

يگانگى ( ثبات ) رابطه ى نزديک و مستقيم با اصل روحانىِ درست كارى دارد. درست كارى به يگانگى ( ثبات ) و اتحاد از درون است، اين یعنى با هر كس و هر كجا كه برويم همان فرد و شخصِ هميشگى باشيم و شخصيت مان تغيير نكند. تعهد ما به ارزش هاى قابل درک و موردِ قبول مان، بر اساسِ شرايط يا راحتى ما شكل نگرفته اند. ما نياز نداريم تظاهر كنيم كه شخصيتِ متفاوتى داريم يا فقط قسمتى از وجود خود را نشان دهيم و مابقىِ آن را پنهان سازيم، تا قادر باشيم به راه خود ادامه دهيم يا مورد پذيرش قرار گيريم. راحتى ما با خودمان جذاب است. اگر درست كارى را تمرين كنيم، مى توانيم با وقار و خوش نامى زندگى كنيم، فرقى هم نمى كند كه آيا كسى ما را تأييد كند يا خير، زيرا ديگر مى دانيم كه كى هستيم.

كشف خودِ واقعى مان، به ما آزادى مى بخشد. شايد ما اين مسئله را درباره ى خود بدانيم، شايد هم ندانيم، كه معتادانِ در حال بهبودى، افرادى با هوش، خلاق و مهربان هستند. قدم ها به ما كمک مى كنند تا درست كارىِ خود را افزايش دهيم و ديدگاهى واقع بينانه در مورد خود پيدا كنيم؛ ابزارى براى خويشتن پذيرى به دست آوريم و فرآيندِ پذيرش اجتماعى را آغاز كنيم. بعضى از ما احساس مى كنيم كه لياقتِ زندگى در بهبودى را نداريم و آن را توسطِ رفتارى كه با خود داريم، نشان مى دهيم. زمانى كه احترام و مهربانى با خود را تمرين كنيم، افكار و احساسات مان شروع به تغيير مى كنند. خويشتن پذيرى ما را آزاد مى كند تا بتوانيم مسئوليتِ زندگى خود را قبول كنيم و هدايایی كه در دسترس مان قرار مى گيرند را بپذيريم. اگر دعاى آرامش را جدى بگيريم و دقيق بررسى كنيم كه شهامتِ تغيير چه چيزهايى در زندگى خودمان را داريم، آن گاه درک خواهيم كرد توانائى ما در سر وشكل دادن به زندگى مان بيشتر توسط عدم تمايل خودمان محدود گرديده تا مسائل بیرونی.

تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان, اعتماد به NA, معتادان خوشنام, زندگی در بهبودی,

پاک زيستن فصل ششم

تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان, اعتماد به NA, معتادان خوشنام, زندگی در بهبودی,

 

تعهد ما به ارزش هاى موردِ قبول مان, اعتماد به NA, معتادان خوشنام, زندگی در بهبودی,

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!